દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

આદમ લલાના શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ આદમ લલાના
જન્મ તારીખ 10 : 5 : 1988 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ St Albans, United Kingdom
જાતિ પુરુષ તિથી દશમી (દશમ)
રાશિ કુંભ નક્ષત શતભિષ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 વધતું
2 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 વધતું
3 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ટોચ
4 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 વધતું
5 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ટોચ
6 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ટોચ
8 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
10 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
11 નાની પનોતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011
12 નાની પનોતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012
13 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 વધતું
14 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ટોચ
15 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 વધતું
16 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ટોચ
17 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
20 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
21 નાની પનોતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039
22 નાની પનોતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041
23 નાની પનોતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041
24 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 વધતું
25 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 વધતું
26 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ટોચ
27 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ટોચ
29 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
31 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
32 નાની પનોતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070
33 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 વધતું
34 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ટોચ
35 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 વધતું
36 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ટોચ
37 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
40 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
41 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091
42 નાની પનોતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098
43 નાની પનોતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099
44 નાની પનોતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, આદમ લલાના may face problems created by આદમ લલાના's hidden enemies. Relationship with આદમ લલાના's colleagues will not good enough and they will create problems in આદમ લલાના's work environment. આદમ લલાના may also face challenges on આદમ લલાના's domestic front. This may create pressure and tension. આદમ લલાના needs to exercise control over આદમ લલાના's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally આદમ લલાના will get results eventually, so be patient and wait for આદમ લલાના's turn. Take this period as learning period, put આદમ લલાના's hard work and things will fall in place. આદમ લલાના advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. આદમ લલાના will find it difficult to achieve success in this period. આદમ લલાના may not get results of આદમ લલાના's hard work and feel restricted. આદમ લલાના's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, આદમ લલાના should start exercising and taking care of આદમ લલાના's health, otherwise આદમ લલાના can be caught by chronic diseases. આદમ લલાના may suffer from depression, unknown fear or phobia. આદમ લલાના's will lack clarity in thinking, action, and decision making. આદમ લલાના will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail આદમ લલાના out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. આદમ લલાના will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and આદમ લલાના need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. આદમ લલાના may be pessimistic in thinking, આદમ લલાના is advised to deal with matters enthusiastically. આદમ લલાના will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, આદમ લલાના need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and આદમ લલાના's drinking habits to keep Saturn happy. આદમ લલાના will be able to sail through this period by intelligently handling આદમ લલાના's domestic and financial matters.