દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Aditya Kumar શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Aditya Kumar
જન્મ તારીખ 7 : 12 : 1992 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Patna
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ મેષ નક્ષત ભરણી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 વધતું
2 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 વધતું
3 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ટોચ
4 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ગોઠવણ
6 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
7 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
8 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
9 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
10 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
11 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 વધતું
12 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ટોચ
13 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 વધતું
14 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ટોચ
15 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ટોચ
17 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
19 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
20 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
21 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 વધતું
22 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 વધતું
23 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ટોચ
24 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ગોઠવણ
25 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ગોઠવણ
26 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
27 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
28 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
29 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
30 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
31 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
32 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 વધતું
33 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ટોચ
34 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 વધતું
35 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ટોચ
36 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ટોચ
38 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095
41 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Aditya Kumar may face problems created by Aditya Kumar's hidden enemies. Relationship with Aditya Kumar's colleagues will not good enough and they will create problems in Aditya Kumar's work environment. Aditya Kumar may also face challenges on Aditya Kumar's domestic front. This may create pressure and tension. Aditya Kumar needs to exercise control over Aditya Kumar's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Aditya Kumar will get results eventually, so be patient and wait for Aditya Kumar's turn. Take this period as learning period, put Aditya Kumar's hard work and things will fall in place. Aditya Kumar advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Aditya Kumar will find it difficult to achieve success in this period. Aditya Kumar may not get results of Aditya Kumar's hard work and feel restricted. Aditya Kumar's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Aditya Kumar should start exercising and taking care of Aditya Kumar's health, otherwise Aditya Kumar can be caught by chronic diseases. Aditya Kumar may suffer from depression, unknown fear or phobia. Aditya Kumar's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Aditya Kumar will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Aditya Kumar out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Aditya Kumar will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Aditya Kumar need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Aditya Kumar may be pessimistic in thinking, Aditya Kumar is advised to deal with matters enthusiastically. Aditya Kumar will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Aditya Kumar need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Aditya Kumar's drinking habits to keep Saturn happy. Aditya Kumar will be able to sail through this period by intelligently handling Aditya Kumar's domestic and financial matters.