દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

આકાશદીપ સાઘલ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ આકાશદીપ સાઘલ
જન્મ તારીખ 29 : 10 : 1974 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્દશી (ચૌદસ)
રાશિ મીન નક્ષત રેવતી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
2 નાની પનોતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984
3 નાની પનોતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985
4 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 વધતું
5 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 વધતું
6 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ટોચ
7 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 વધતું
8 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ટોચ
9 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ગોઠવણ
10 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
11 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
12 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
13 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
14 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
15 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 વધતું
16 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 વધતું
17 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ટોચ
18 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ટોચ
20 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ગોઠવણ
22 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
23 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
24 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
25 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
26 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 વધતું
27 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ટોચ
28 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 વધતું
29 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ટોચ
30 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
32 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
33 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
34 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
35 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073
36 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 વધતું
37 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 વધતું
38 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 ટોચ
39 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 ટોચ
41 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ગોઠવણ
42 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ગોઠવણ
43 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090
44 નાની પનોતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, આકાશદીપ સાઘલ may face problems created by આકાશદીપ સાઘલ's hidden enemies. Relationship with આકાશદીપ સાઘલ's colleagues will not good enough and they will create problems in આકાશદીપ સાઘલ's work environment. આકાશદીપ સાઘલ may also face challenges on આકાશદીપ સાઘલ's domestic front. This may create pressure and tension. આકાશદીપ સાઘલ needs to exercise control over આકાશદીપ સાઘલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally આકાશદીપ સાઘલ will get results eventually, so be patient and wait for આકાશદીપ સાઘલ's turn. Take this period as learning period, put આકાશદીપ સાઘલ's hard work and things will fall in place. આકાશદીપ સાઘલ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. આકાશદીપ સાઘલ will find it difficult to achieve success in this period. આકાશદીપ સાઘલ may not get results of આકાશદીપ સાઘલ's hard work and feel restricted. આકાશદીપ સાઘલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, આકાશદીપ સાઘલ should start exercising and taking care of આકાશદીપ સાઘલ's health, otherwise આકાશદીપ સાઘલ can be caught by chronic diseases. આકાશદીપ સાઘલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. આકાશદીપ સાઘલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. આકાશદીપ સાઘલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail આકાશદીપ સાઘલ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. આકાશદીપ સાઘલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and આકાશદીપ સાઘલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. આકાશદીપ સાઘલ may be pessimistic in thinking, આકાશદીપ સાઘલ is advised to deal with matters enthusiastically. આકાશદીપ સાઘલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, આકાશદીપ સાઘલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and આકાશદીપ સાઘલ's drinking habits to keep Saturn happy. આકાશદીપ સાઘલ will be able to sail through this period by intelligently handling આકાશદીપ સાઘલ's domestic and financial matters.