દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

એના એલિસિયા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ એના એલિસિયા
જન્મ તારીખ 12 : 12 : 1956 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mexico City
જાતિ સ્ત્રી તિથી દશમી (દશમ)
રાશિ મીન નક્ષત રેવતી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 વધતું
2 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 ટોચ
3 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 વધતું
4 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 ટોચ
5 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 ટોચ
7 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
9 નાની પનોતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984
10 નાની પનોતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985
11 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 વધતું
12 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 વધતું
13 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ટોચ
14 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 વધતું
15 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ટોચ
16 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
18 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
19 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
20 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
21 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
22 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 વધતું
23 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 વધતું
24 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ટોચ
25 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ટોચ
27 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
30 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
31 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
32 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
33 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 વધતું
34 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ટોચ
35 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 વધતું
36 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ટોચ
37 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
39 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
40 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
41 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
42 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, એના એલિસિયા may face problems created by એના એલિસિયા's hidden enemies. Relationship with એના એલિસિયા's colleagues will not good enough and they will create problems in એના એલિસિયા's work environment. એના એલિસિયા may also face challenges on એના એલિસિયા's domestic front. This may create pressure and tension. એના એલિસિયા needs to exercise control over એના એલિસિયા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally એના એલિસિયા will get results eventually, so be patient and wait for એના એલિસિયા's turn. Take this period as learning period, put એના એલિસિયા's hard work and things will fall in place. એના એલિસિયા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. એના એલિસિયા will find it difficult to achieve success in this period. એના એલિસિયા may not get results of એના એલિસિયા's hard work and feel restricted. એના એલિસિયા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, એના એલિસિયા should start exercising and taking care of એના એલિસિયા's health, otherwise એના એલિસિયા can be caught by chronic diseases. એના એલિસિયા may suffer from depression, unknown fear or phobia. એના એલિસિયા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. એના એલિસિયા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail એના એલિસિયા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. એના એલિસિયા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and એના એલિસિયા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. એના એલિસિયા may be pessimistic in thinking, એના એલિસિયા is advised to deal with matters enthusiastically. એના એલિસિયા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, એના એલિસિયા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and એના એલિસિયા's drinking habits to keep Saturn happy. એના એલિસિયા will be able to sail through this period by intelligently handling એના એલિસિયા's domestic and financial matters.