દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Anmolpreet Singh શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Anmolpreet Singh
જન્મ તારીખ 28 : 3 : 1998 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Patiala
જાતિ પુરુષ તિથી AMAVASYA
રાશિ મીન નક્ષત ઉત્તરભાદ્રપદ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ટોચ
2 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
4 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
5 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
6 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
7 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
8 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 વધતું
9 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 વધતું
10 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ટોચ
11 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ગોઠવણ
12 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ટોચ
13 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ગોઠવણ
14 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ગોઠવણ
15 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
16 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
17 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
18 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
19 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 વધતું
20 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ટોચ
21 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 વધતું
22 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ટોચ
23 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ગોઠવણ
24 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
25 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
26 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
27 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
28 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073
29 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 વધતું
30 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 વધતું
31 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 ટોચ
32 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ગોઠવણ
33 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 ટોચ
34 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ગોઠવણ
35 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ગોઠવણ
36 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090
37 નાની પનોતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093
38 નાની પનોતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100
39 નાની પનોતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102
40 સાડાસાતી કુંભ 02/17/2111 05/02/2113 વધતું
41 સાડાસાતી મીન 05/03/2113 09/21/2113 ટોચ
42 સાડાસાતી કુંભ 09/22/2113 01/25/2114 વધતું
43 સાડાસાતી મીન 01/26/2114 03/29/2116 ટોચ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Anmolpreet Singh may face problems created by Anmolpreet Singh's hidden enemies. Relationship with Anmolpreet Singh's colleagues will not good enough and they will create problems in Anmolpreet Singh's work environment. Anmolpreet Singh may also face challenges on Anmolpreet Singh's domestic front. This may create pressure and tension. Anmolpreet Singh needs to exercise control over Anmolpreet Singh's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Anmolpreet Singh will get results eventually, so be patient and wait for Anmolpreet Singh's turn. Take this period as learning period, put Anmolpreet Singh's hard work and things will fall in place. Anmolpreet Singh advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Anmolpreet Singh will find it difficult to achieve success in this period. Anmolpreet Singh may not get results of Anmolpreet Singh's hard work and feel restricted. Anmolpreet Singh's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Anmolpreet Singh should start exercising and taking care of Anmolpreet Singh's health, otherwise Anmolpreet Singh can be caught by chronic diseases. Anmolpreet Singh may suffer from depression, unknown fear or phobia. Anmolpreet Singh's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Anmolpreet Singh will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Anmolpreet Singh out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Anmolpreet Singh will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Anmolpreet Singh need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Anmolpreet Singh may be pessimistic in thinking, Anmolpreet Singh is advised to deal with matters enthusiastically. Anmolpreet Singh will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Anmolpreet Singh need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Anmolpreet Singh's drinking habits to keep Saturn happy. Anmolpreet Singh will be able to sail through this period by intelligently handling Anmolpreet Singh's domestic and financial matters.