દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

એન-માર્ગરેટ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ એન-માર્ગરેટ
જન્મ તારીખ 28 : 4 : 1941 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Stockholm
જાતિ સ્ત્રી તિથી દ્વિતિયા (બીજ)
રાશિ વૃષભ નક્ષત કૃતિકા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મેષ 04/28/1939 06/18/1941 વધતું
2 સાડાસાતી વૃષભ 06/19/1941 12/14/1941 ટોચ
3 સાડાસાતી મેષ 12/15/1941 03/03/1942 વધતું
4 સાડાસાતી વૃષભ 03/04/1942 08/05/1943 ટોચ
5 સાડાસાતી મિથુન 08/06/1943 12/16/1943 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી વૃષભ 12/17/1943 04/23/1944 ટોચ
7 સાડાસાતી મિથુન 04/24/1944 09/22/1945 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી મિથુન 12/22/1945 06/08/1946 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી સિંહ 07/27/1948 09/19/1950
10 નાની પનોતી ધન 02/08/1958 06/01/1958
11 નાની પનોતી ધન 11/08/1958 02/01/1961
12 નાની પનોતી ધન 09/18/1961 10/07/1961
13 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 વધતું
14 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 વધતું
15 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ટોચ
16 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
18 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
19 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
20 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
21 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 વધતું
22 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ટોચ
23 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ટોચ
25 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ગોઠવણ
27 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
28 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
29 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
30 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
31 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 વધતું
32 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 વધતું
33 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ટોચ
34 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 વધતું
35 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ટોચ
36 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ગોઠવણ
37 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
38 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
39 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
40 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
41 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, એન-માર્ગરેટ may face problems created by એન-માર્ગરેટ's hidden enemies. Relationship with એન-માર્ગરેટ's colleagues will not good enough and they will create problems in એન-માર્ગરેટ's work environment. એન-માર્ગરેટ may also face challenges on એન-માર્ગરેટ's domestic front. This may create pressure and tension. એન-માર્ગરેટ needs to exercise control over એન-માર્ગરેટ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally એન-માર્ગરેટ will get results eventually, so be patient and wait for એન-માર્ગરેટ's turn. Take this period as learning period, put એન-માર્ગરેટ's hard work and things will fall in place. એન-માર્ગરેટ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. એન-માર્ગરેટ will find it difficult to achieve success in this period. એન-માર્ગરેટ may not get results of એન-માર્ગરેટ's hard work and feel restricted. એન-માર્ગરેટ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, એન-માર્ગરેટ should start exercising and taking care of એન-માર્ગરેટ's health, otherwise એન-માર્ગરેટ can be caught by chronic diseases. એન-માર્ગરેટ may suffer from depression, unknown fear or phobia. એન-માર્ગરેટ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. એન-માર્ગરેટ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail એન-માર્ગરેટ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. એન-માર્ગરેટ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and એન-માર્ગરેટ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. એન-માર્ગરેટ may be pessimistic in thinking, એન-માર્ગરેટ is advised to deal with matters enthusiastically. એન-માર્ગરેટ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, એન-માર્ગરેટ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and એન-માર્ગરેટ's drinking habits to keep Saturn happy. એન-માર્ગરેટ will be able to sail through this period by intelligently handling એન-માર્ગરેટ's domestic and financial matters.