દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

આર્યન ખાન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ આર્યન ખાન
જન્મ તારીખ 13 : 11 : 1997 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ New Delhi
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ મેષ નક્ષત અશ્વિની
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 વધતું
2 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ટોચ
3 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ગોઠવણ
4 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ગોઠવણ
5 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
6 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
7 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
8 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
9 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
10 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 વધતું
11 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ટોચ
12 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 વધતું
13 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ટોચ
14 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ગોઠવણ
15 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ટોચ
16 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
18 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
19 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
20 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 વધતું
21 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 વધતું
22 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ટોચ
23 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ગોઠવણ
25 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
26 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
27 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
28 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
29 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
30 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
31 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 વધતું
32 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ટોચ
33 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 વધતું
34 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ટોચ
35 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ટોચ
37 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095
40 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105
41 સાડાસાતી મીન 05/03/2113 09/21/2113 વધતું
42 સાડાસાતી મીન 01/26/2114 03/29/2116 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, આર્યન ખાન may face problems created by આર્યન ખાન's hidden enemies. Relationship with આર્યન ખાન's colleagues will not good enough and they will create problems in આર્યન ખાન's work environment. આર્યન ખાન may also face challenges on આર્યન ખાન's domestic front. This may create pressure and tension. આર્યન ખાન needs to exercise control over આર્યન ખાન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally આર્યન ખાન will get results eventually, so be patient and wait for આર્યન ખાન's turn. Take this period as learning period, put આર્યન ખાન's hard work and things will fall in place. આર્યન ખાન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. આર્યન ખાન will find it difficult to achieve success in this period. આર્યન ખાન may not get results of આર્યન ખાન's hard work and feel restricted. આર્યન ખાન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, આર્યન ખાન should start exercising and taking care of આર્યન ખાન's health, otherwise આર્યન ખાન can be caught by chronic diseases. આર્યન ખાન may suffer from depression, unknown fear or phobia. આર્યન ખાન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. આર્યન ખાન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail આર્યન ખાન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. આર્યન ખાન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and આર્યન ખાન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. આર્યન ખાન may be pessimistic in thinking, આર્યન ખાન is advised to deal with matters enthusiastically. આર્યન ખાન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, આર્યન ખાન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and આર્યન ખાન's drinking habits to keep Saturn happy. આર્યન ખાન will be able to sail through this period by intelligently handling આર્યન ખાન's domestic and financial matters.