દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

આયેશ ઝુલ્કા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ આયેશ ઝુલ્કા
જન્મ તારીખ 28 : 7 : 1972 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Srinagar
જાતિ સ્ત્રી તિથી તૃતીયા (ત્રીજ)
રાશિ કુંભ નક્ષત ધનિષ્ઠા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973
2 નાની પનોતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980
3 નાની પનોતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982
4 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 વધતું
5 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 વધતું
6 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ટોચ
7 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 વધતું
8 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ટોચ
9 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ટોચ
11 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
13 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
14 નાની પનોતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011
15 નાની પનોતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012
16 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 વધતું
17 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ટોચ
18 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 વધતું
19 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ટોચ
20 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 ગોઠવણ
22 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
23 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
24 નાની પનોતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039
25 નાની પનોતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041
26 નાની પનોતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041
27 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 વધતું
28 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 વધતું
29 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ટોચ
30 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ટોચ
32 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
34 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
35 નાની પનોતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070
36 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 વધતું
37 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ટોચ
38 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 વધતું
39 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ટોચ
40 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 ગોઠવણ
41 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
43 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
44 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, આયેશ ઝુલ્કા may face problems created by આયેશ ઝુલ્કા's hidden enemies. Relationship with આયેશ ઝુલ્કા's colleagues will not good enough and they will create problems in આયેશ ઝુલ્કા's work environment. આયેશ ઝુલ્કા may also face challenges on આયેશ ઝુલ્કા's domestic front. This may create pressure and tension. આયેશ ઝુલ્કા needs to exercise control over આયેશ ઝુલ્કા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally આયેશ ઝુલ્કા will get results eventually, so be patient and wait for આયેશ ઝુલ્કા's turn. Take this period as learning period, put આયેશ ઝુલ્કા's hard work and things will fall in place. આયેશ ઝુલ્કા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. આયેશ ઝુલ્કા will find it difficult to achieve success in this period. આયેશ ઝુલ્કા may not get results of આયેશ ઝુલ્કા's hard work and feel restricted. આયેશ ઝુલ્કા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, આયેશ ઝુલ્કા should start exercising and taking care of આયેશ ઝુલ્કા's health, otherwise આયેશ ઝુલ્કા can be caught by chronic diseases. આયેશ ઝુલ્કા may suffer from depression, unknown fear or phobia. આયેશ ઝુલ્કા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. આયેશ ઝુલ્કા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail આયેશ ઝુલ્કા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. આયેશ ઝુલ્કા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and આયેશ ઝુલ્કા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. આયેશ ઝુલ્કા may be pessimistic in thinking, આયેશ ઝુલ્કા is advised to deal with matters enthusiastically. આયેશ ઝુલ્કા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, આયેશ ઝુલ્કા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and આયેશ ઝુલ્કા's drinking habits to keep Saturn happy. આયેશ ઝુલ્કા will be able to sail through this period by intelligently handling આયેશ ઝુલ્કા's domestic and financial matters.