દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

દેવદત્ત પટનાયક શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ દેવદત્ત પટનાયક
જન્મ તારીખ 11 : 12 : 1970 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ મેષ નક્ષત કૃતિકા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ટોચ
2 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
4 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985
5 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
6 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 વધતું
7 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 વધતું
8 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ટોચ
9 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ગોઠવણ
11 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
12 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
13 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
14 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
15 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
16 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 વધતું
17 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ટોચ
18 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 વધતું
19 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ટોચ
20 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ટોચ
22 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ગોઠવણ
23 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
24 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
25 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
26 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 વધતું
27 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 વધતું
28 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ટોચ
29 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
32 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
33 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
34 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
35 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
36 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
37 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 વધતું
38 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ટોચ
39 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 વધતું
40 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ટોચ
41 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ગોઠવણ
42 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ટોચ
43 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, દેવદત્ત પટનાયક may face problems created by દેવદત્ત પટનાયક's hidden enemies. Relationship with દેવદત્ત પટનાયક's colleagues will not good enough and they will create problems in દેવદત્ત પટનાયક's work environment. દેવદત્ત પટનાયક may also face challenges on દેવદત્ત પટનાયક's domestic front. This may create pressure and tension. દેવદત્ત પટનાયક needs to exercise control over દેવદત્ત પટનાયક's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally દેવદત્ત પટનાયક will get results eventually, so be patient and wait for દેવદત્ત પટનાયક's turn. Take this period as learning period, put દેવદત્ત પટનાયક's hard work and things will fall in place. દેવદત્ત પટનાયક advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. દેવદત્ત પટનાયક will find it difficult to achieve success in this period. દેવદત્ત પટનાયક may not get results of દેવદત્ત પટનાયક's hard work and feel restricted. દેવદત્ત પટનાયક's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, દેવદત્ત પટનાયક should start exercising and taking care of દેવદત્ત પટનાયક's health, otherwise દેવદત્ત પટનાયક can be caught by chronic diseases. દેવદત્ત પટનાયક may suffer from depression, unknown fear or phobia. દેવદત્ત પટનાયક's will lack clarity in thinking, action, and decision making. દેવદત્ત પટનાયક will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail દેવદત્ત પટનાયક out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. દેવદત્ત પટનાયક will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and દેવદત્ત પટનાયક need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. દેવદત્ત પટનાયક may be pessimistic in thinking, દેવદત્ત પટનાયક is advised to deal with matters enthusiastically. દેવદત્ત પટનાયક will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, દેવદત્ત પટનાયક need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and દેવદત્ત પટનાયક's drinking habits to keep Saturn happy. દેવદત્ત પટનાયક will be able to sail through this period by intelligently handling દેવદત્ત પટનાયક's domestic and financial matters.