દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Dhan Singh Rawat શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Dhan Singh Rawat
જન્મ તારીખ 7 : 11 : 1972 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Pauri Garhwal
જાતિ પુરુષ તિથી દ્વિતિયા (બીજ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત અનુરાધા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
2 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 વધતું
3 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ટોચ
4 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 વધતું
5 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ટોચ
6 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
9 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
10 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
11 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
12 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
13 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
14 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
15 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
16 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
17 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
19 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
21 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
22 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
23 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
24 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
25 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
26 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
27 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
28 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
29 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
31 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
32 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
33 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
34 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
35 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 વધતું
36 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 વધતું
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ટોચ
39 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ટોચ
41 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081
43 નાની પનોતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084
44 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Dhan Singh Rawat may face problems created by Dhan Singh Rawat's hidden enemies. Relationship with Dhan Singh Rawat's colleagues will not good enough and they will create problems in Dhan Singh Rawat's work environment. Dhan Singh Rawat may also face challenges on Dhan Singh Rawat's domestic front. This may create pressure and tension. Dhan Singh Rawat needs to exercise control over Dhan Singh Rawat's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Dhan Singh Rawat will get results eventually, so be patient and wait for Dhan Singh Rawat's turn. Take this period as learning period, put Dhan Singh Rawat's hard work and things will fall in place. Dhan Singh Rawat advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Dhan Singh Rawat will find it difficult to achieve success in this period. Dhan Singh Rawat may not get results of Dhan Singh Rawat's hard work and feel restricted. Dhan Singh Rawat's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Dhan Singh Rawat should start exercising and taking care of Dhan Singh Rawat's health, otherwise Dhan Singh Rawat can be caught by chronic diseases. Dhan Singh Rawat may suffer from depression, unknown fear or phobia. Dhan Singh Rawat's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Dhan Singh Rawat will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Dhan Singh Rawat out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Dhan Singh Rawat will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Dhan Singh Rawat need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Dhan Singh Rawat may be pessimistic in thinking, Dhan Singh Rawat is advised to deal with matters enthusiastically. Dhan Singh Rawat will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Dhan Singh Rawat need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Dhan Singh Rawat's drinking habits to keep Saturn happy. Dhan Singh Rawat will be able to sail through this period by intelligently handling Dhan Singh Rawat's domestic and financial matters.