દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Duniya Vijay શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Duniya Vijay
જન્મ તારીખ 20 : 1 : 1974 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Bangalore
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ ધન નક્ષત મૂળ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
2 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 વધતું
3 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 વધતું
4 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ટોચ
5 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ટોચ
7 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
10 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
11 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
12 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
13 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
14 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
15 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
16 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
17 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
18 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
21 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
22 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
23 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું
24 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 વધતું
25 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ટોચ
26 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ટોચ
28 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
30 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
31 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
32 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
33 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
34 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 વધતું
35 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 વધતું
36 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ટોચ
37 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 વધતું
38 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ટોચ
39 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
42 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Duniya Vijay may face problems created by Duniya Vijay's hidden enemies. Relationship with Duniya Vijay's colleagues will not good enough and they will create problems in Duniya Vijay's work environment. Duniya Vijay may also face challenges on Duniya Vijay's domestic front. This may create pressure and tension. Duniya Vijay needs to exercise control over Duniya Vijay's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Duniya Vijay will get results eventually, so be patient and wait for Duniya Vijay's turn. Take this period as learning period, put Duniya Vijay's hard work and things will fall in place. Duniya Vijay advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Duniya Vijay will find it difficult to achieve success in this period. Duniya Vijay may not get results of Duniya Vijay's hard work and feel restricted. Duniya Vijay's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Duniya Vijay should start exercising and taking care of Duniya Vijay's health, otherwise Duniya Vijay can be caught by chronic diseases. Duniya Vijay may suffer from depression, unknown fear or phobia. Duniya Vijay's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Duniya Vijay will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Duniya Vijay out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Duniya Vijay will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Duniya Vijay need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Duniya Vijay may be pessimistic in thinking, Duniya Vijay is advised to deal with matters enthusiastically. Duniya Vijay will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Duniya Vijay need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Duniya Vijay's drinking habits to keep Saturn happy. Duniya Vijay will be able to sail through this period by intelligently handling Duniya Vijay's domestic and financial matters.