દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

એવલીન શર્મા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ એવલીન શર્મા
જન્મ તારીખ 12 : 7 : 1986 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Frankfurt
જાતિ સ્ત્રી તિથી ષષ્ટિ (છઠ્ઠ)
રાશિ સિંહ નક્ષત ઉત્તર ફાલ્ગુની
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
2 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
3 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
4 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 વધતું
5 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 વધતું
6 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ટોચ
7 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 વધતું
8 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ટોચ
9 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ગોઠવણ
11 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
12 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
13 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
14 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
15 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 વધતું
16 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ટોચ
17 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ટોચ
19 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ગોઠવણ
21 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
22 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
23 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
24 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
25 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 વધતું
26 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 વધતું
27 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ટોચ
28 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 વધતું
29 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 ટોચ
30 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
32 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
33 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
34 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
35 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087
36 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 વધતું
37 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 ટોચ
38 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 ટોચ
40 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ગોઠવણ
41 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, એવલીન શર્મા may face problems created by એવલીન શર્મા's hidden enemies. Relationship with એવલીન શર્મા's colleagues will not good enough and they will create problems in એવલીન શર્મા's work environment. એવલીન શર્મા may also face challenges on એવલીન શર્મા's domestic front. This may create pressure and tension. એવલીન શર્મા needs to exercise control over એવલીન શર્મા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally એવલીન શર્મા will get results eventually, so be patient and wait for એવલીન શર્મા's turn. Take this period as learning period, put એવલીન શર્મા's hard work and things will fall in place. એવલીન શર્મા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. એવલીન શર્મા will find it difficult to achieve success in this period. એવલીન શર્મા may not get results of એવલીન શર્મા's hard work and feel restricted. એવલીન શર્મા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, એવલીન શર્મા should start exercising and taking care of એવલીન શર્મા's health, otherwise એવલીન શર્મા can be caught by chronic diseases. એવલીન શર્મા may suffer from depression, unknown fear or phobia. એવલીન શર્મા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. એવલીન શર્મા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail એવલીન શર્મા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. એવલીન શર્મા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and એવલીન શર્મા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. એવલીન શર્મા may be pessimistic in thinking, એવલીન શર્મા is advised to deal with matters enthusiastically. એવલીન શર્મા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, એવલીન શર્મા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and એવલીન શર્મા's drinking habits to keep Saturn happy. એવલીન શર્મા will be able to sail through this period by intelligently handling એવલીન શર્મા's domestic and financial matters.