દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Garima Chaurasia શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Garima Chaurasia
જન્મ તારીખ 28 : 8 : 1997 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Hardwar
જાતિ સ્ત્રી તિથી એકાદશી (અગિયારસ)
રાશિ મિથુન નક્ષત આર્દ્રા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 વધતું
2 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ટોચ
3 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 વધતું
4 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ટોચ
5 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ટોચ
7 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011
10 નાની પનોતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012
11 નાની પનોતી મકર 01/24/2020 04/28/2022
12 નાની પનોતી મકર 07/13/2022 01/17/2023
13 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 વધતું
14 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 વધતું
15 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ટોચ
16 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039
18 નાની પનોતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041
19 નાની પનોતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041
20 નાની પનોતી મકર 03/07/2049 07/09/2049
21 નાની પનોતી મકર 12/04/2049 02/24/2052
22 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 વધતું
23 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ટોચ
24 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 વધતું
25 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ટોચ
26 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ટોચ
28 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 ગોઠવણ
29 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070
31 નાની પનોતી મકર 01/15/2079 04/11/2081
32 નાની પનોતી મકર 08/03/2081 01/06/2082
33 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 વધતું
34 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 વધતું
35 સાડાસાતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090 ટોચ
36 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 વધતું
37 સાડાસાતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093 ટોચ
38 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098
40 નાની પનોતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099
41 નાની પનોતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100
42 નાની પનોતી મકર 02/25/2108 07/28/2108
43 નાની પનોતી મકર 11/23/2108 02/16/2111

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Garima Chaurasia may face problems created by Garima Chaurasia's hidden enemies. Relationship with Garima Chaurasia's colleagues will not good enough and they will create problems in Garima Chaurasia's work environment. Garima Chaurasia may also face challenges on Garima Chaurasia's domestic front. This may create pressure and tension. Garima Chaurasia needs to exercise control over Garima Chaurasia's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Garima Chaurasia will get results eventually, so be patient and wait for Garima Chaurasia's turn. Take this period as learning period, put Garima Chaurasia's hard work and things will fall in place. Garima Chaurasia advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Garima Chaurasia will find it difficult to achieve success in this period. Garima Chaurasia may not get results of Garima Chaurasia's hard work and feel restricted. Garima Chaurasia's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Garima Chaurasia should start exercising and taking care of Garima Chaurasia's health, otherwise Garima Chaurasia can be caught by chronic diseases. Garima Chaurasia may suffer from depression, unknown fear or phobia. Garima Chaurasia's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Garima Chaurasia will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Garima Chaurasia out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Garima Chaurasia will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Garima Chaurasia need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Garima Chaurasia may be pessimistic in thinking, Garima Chaurasia is advised to deal with matters enthusiastically. Garima Chaurasia will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Garima Chaurasia need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Garima Chaurasia's drinking habits to keep Saturn happy. Garima Chaurasia will be able to sail through this period by intelligently handling Garima Chaurasia's domestic and financial matters.