દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Heera Rajagopal શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Heera Rajagopal
જન્મ તારીખ 29 : 12 : 1971 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Chennai
જાતિ સ્ત્રી તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ વૃષભ નક્ષત કૃતિકા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ટોચ
2 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
4 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
5 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
6 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
7 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 વધતું
8 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ટોચ
9 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ટોચ
11 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ગોઠવણ
12 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ગોઠવણ
13 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
14 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
15 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
16 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
17 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 વધતું
18 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 વધતું
19 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ટોચ
20 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 વધતું
21 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ટોચ
22 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ગોઠવણ
23 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
24 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
25 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
26 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
27 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 વધતું
28 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ટોચ
29 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ટોચ
31 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ગોઠવણ
32 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
34 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
35 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
36 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
37 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 વધતું
38 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 વધતું
39 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ટોચ
40 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 વધતું
41 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ટોચ
42 સાડાસાતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090 ગોઠવણ
43 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 ટોચ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Heera Rajagopal may face problems created by Heera Rajagopal's hidden enemies. Relationship with Heera Rajagopal's colleagues will not good enough and they will create problems in Heera Rajagopal's work environment. Heera Rajagopal may also face challenges on Heera Rajagopal's domestic front. This may create pressure and tension. Heera Rajagopal needs to exercise control over Heera Rajagopal's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Heera Rajagopal will get results eventually, so be patient and wait for Heera Rajagopal's turn. Take this period as learning period, put Heera Rajagopal's hard work and things will fall in place. Heera Rajagopal advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Heera Rajagopal will find it difficult to achieve success in this period. Heera Rajagopal may not get results of Heera Rajagopal's hard work and feel restricted. Heera Rajagopal's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Heera Rajagopal should start exercising and taking care of Heera Rajagopal's health, otherwise Heera Rajagopal can be caught by chronic diseases. Heera Rajagopal may suffer from depression, unknown fear or phobia. Heera Rajagopal's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Heera Rajagopal will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Heera Rajagopal out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Heera Rajagopal will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Heera Rajagopal need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Heera Rajagopal may be pessimistic in thinking, Heera Rajagopal is advised to deal with matters enthusiastically. Heera Rajagopal will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Heera Rajagopal need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Heera Rajagopal's drinking habits to keep Saturn happy. Heera Rajagopal will be able to sail through this period by intelligently handling Heera Rajagopal's domestic and financial matters.