દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

હિમા દાસ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ હિમા દાસ
જન્મ તારીખ 9 : 1 : 2000 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Nagaon
જાતિ સ્ત્રી તિથી દ્વિતિયા (બીજ)
રાશિ મકર નક્ષત શ્રાવણ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
2 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
3 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
4 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
5 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
6 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
7 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
9 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
10 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
11 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
12 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
13 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
14 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
15 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
16 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
17 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
18 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
19 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
21 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
22 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
23 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
24 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 વધતું
25 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 વધતું
26 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ટોચ
27 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ટોચ
29 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
31 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
32 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
33 નાની પનોતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097
34 નાની પનોતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098
35 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 વધતું
36 સાડાસાતી મકર 02/25/2108 07/28/2108 ટોચ
37 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 વધતું
38 સાડાસાતી મકર 11/23/2108 02/16/2111 ટોચ
39 સાડાસાતી કુંભ 02/17/2111 05/02/2113 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી કુંભ 09/22/2113 01/25/2114 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી મેષ 03/30/2116 05/18/2118

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, હિમા દાસ may face problems created by હિમા દાસ's hidden enemies. Relationship with હિમા દાસ's colleagues will not good enough and they will create problems in હિમા દાસ's work environment. હિમા દાસ may also face challenges on હિમા દાસ's domestic front. This may create pressure and tension. હિમા દાસ needs to exercise control over હિમા દાસ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally હિમા દાસ will get results eventually, so be patient and wait for હિમા દાસ's turn. Take this period as learning period, put હિમા દાસ's hard work and things will fall in place. હિમા દાસ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. હિમા દાસ will find it difficult to achieve success in this period. હિમા દાસ may not get results of હિમા દાસ's hard work and feel restricted. હિમા દાસ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, હિમા દાસ should start exercising and taking care of હિમા દાસ's health, otherwise હિમા દાસ can be caught by chronic diseases. હિમા દાસ may suffer from depression, unknown fear or phobia. હિમા દાસ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. હિમા દાસ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail હિમા દાસ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. હિમા દાસ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and હિમા દાસ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. હિમા દાસ may be pessimistic in thinking, હિમા દાસ is advised to deal with matters enthusiastically. હિમા દાસ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, હિમા દાસ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and હિમા દાસ's drinking habits to keep Saturn happy. હિમા દાસ will be able to sail through this period by intelligently handling હિમા દાસ's domestic and financial matters.