દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

ઇસાડોરા ડંકન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ ઇસાડોરા ડંકન
જન્મ તારીખ 27 : 5 : 1878 જન્મ સમય 2 : 34 : 40
જન્મનું સ્થળ San francisco
જાતિ સ્ત્રી તિથી એકાદશી (અગિયારસ)
રાશિ મીન નક્ષત રેવતી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મીન 03/07/1878 05/05/1880 ટોચ
2 સાડાસાતી મેષ 05/06/1880 12/14/1880 ગોઠવણ
3 સાડાસાતી મીન 12/15/1880 01/02/1881 ટોચ
4 સાડાસાતી મેષ 01/03/1881 06/29/1882 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી મેષ 11/21/1882 03/19/1883 ગોઠવણ
6 નાની પનોતી મિથુન 08/20/1884 11/23/1884
7 નાની પનોતી મિથુન 05/06/1885 10/18/1886
8 નાની પનોતી મિથુન 11/20/1886 06/18/1887
9 નાની પનોતી તુલા 12/07/1893 04/04/1894
10 નાની પનોતી તુલા 09/02/1894 11/18/1896
11 સાડાસાતી કુંભ 02/05/1905 04/19/1907 વધતું
12 સાડાસાતી મીન 04/20/1907 10/07/1907 ટોચ
13 સાડાસાતી કુંભ 10/08/1907 01/10/1908 વધતું
14 સાડાસાતી મીન 01/11/1908 07/08/1909 ટોચ
15 સાડાસાતી મેષ 07/09/1909 09/01/1909 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી મીન 09/02/1909 03/18/1910 ટોચ
17 સાડાસાતી મેષ 03/19/1910 05/07/1912 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી મિથુન 06/21/1914 08/01/1916
19 નાની પનોતી તુલા 10/16/1923 12/31/1926
20 નાની પનોતી તુલા 05/14/1926 09/29/1926
21 સાડાસાતી કુંભ 03/16/1934 09/13/1934 વધતું
22 સાડાસાતી કુંભ 12/08/1934 02/25/1937 વધતું
23 સાડાસાતી મીન 02/26/1937 04/27/1939 ટોચ
24 સાડાસાતી મેષ 04/28/1939 06/18/1941 ગોઠવણ
25 સાડાસાતી મેષ 12/15/1941 03/03/1942 ગોઠવણ
26 નાની પનોતી મિથુન 08/06/1943 12/16/1943
27 નાની પનોતી મિથુન 04/24/1944 09/22/1945
28 નાની પનોતી મિથુન 12/22/1945 06/08/1946
29 નાની પનોતી તુલા 11/26/1952 04/23/1953
30 નાની પનોતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955
31 સાડાસાતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966 વધતું
32 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 ટોચ
33 સાડાસાતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966 વધતું
34 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 ટોચ
35 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 ટોચ
37 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
39 નાની પનોતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984
40 નાની પનોતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985
41 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 વધતું
42 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 વધતું
43 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 ટોચ
44 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 વધતું
45 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 ટોચ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, ઇસાડોરા ડંકન may face problems created by ઇસાડોરા ડંકન's hidden enemies. Relationship with ઇસાડોરા ડંકન's colleagues will not good enough and they will create problems in ઇસાડોરા ડંકન's work environment. ઇસાડોરા ડંકન may also face challenges on ઇસાડોરા ડંકન's domestic front. This may create pressure and tension. ઇસાડોરા ડંકન needs to exercise control over ઇસાડોરા ડંકન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally ઇસાડોરા ડંકન will get results eventually, so be patient and wait for ઇસાડોરા ડંકન's turn. Take this period as learning period, put ઇસાડોરા ડંકન's hard work and things will fall in place. ઇસાડોરા ડંકન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. ઇસાડોરા ડંકન will find it difficult to achieve success in this period. ઇસાડોરા ડંકન may not get results of ઇસાડોરા ડંકન's hard work and feel restricted. ઇસાડોરા ડંકન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, ઇસાડોરા ડંકન should start exercising and taking care of ઇસાડોરા ડંકન's health, otherwise ઇસાડોરા ડંકન can be caught by chronic diseases. ઇસાડોરા ડંકન may suffer from depression, unknown fear or phobia. ઇસાડોરા ડંકન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. ઇસાડોરા ડંકન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail ઇસાડોરા ડંકન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. ઇસાડોરા ડંકન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and ઇસાડોરા ડંકન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. ઇસાડોરા ડંકન may be pessimistic in thinking, ઇસાડોરા ડંકન is advised to deal with matters enthusiastically. ઇસાડોરા ડંકન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, ઇસાડોરા ડંકન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and ઇસાડોરા ડંકન's drinking habits to keep Saturn happy. ઇસાડોરા ડંકન will be able to sail through this period by intelligently handling ઇસાડોરા ડંકન's domestic and financial matters.