દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી
જન્મ તારીખ 14 : 1 : 1950 જન્મ સમય 22 : 35 : 0
જન્મનું સ્થળ Jaunpur
જાતિ પુરુષ તિથી દ્વાદશી (બારસ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત અનુરાધા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી તુલા 11/26/1952 04/23/1953 વધતું
2 સાડાસાતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955 વધતું
3 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958 ટોચ
4 સાડાસાતી ધન 02/08/1958 06/01/1958 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958 ટોચ
6 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966
9 નાની પનોતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966
10 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
11 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 વધતું
12 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ટોચ
13 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 વધતું
14 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ટોચ
15 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
18 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
19 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
20 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
21 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
22 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
23 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
24 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
25 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
26 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
28 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
30 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
31 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
32 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
33 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
34 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
35 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
36 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
37 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
40 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
41 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
42 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
43 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી may face problems created by જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's hidden enemies. Relationship with જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's colleagues will not good enough and they will create problems in જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's work environment. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી may also face challenges on જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's domestic front. This may create pressure and tension. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી needs to exercise control over જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી will get results eventually, so be patient and wait for જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's turn. Take this period as learning period, put જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's hard work and things will fall in place. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી will find it difficult to achieve success in this period. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી may not get results of જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's hard work and feel restricted. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી should start exercising and taking care of જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's health, otherwise જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી can be caught by chronic diseases. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી may suffer from depression, unknown fear or phobia. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી may be pessimistic in thinking, જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી is advised to deal with matters enthusiastically. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's drinking habits to keep Saturn happy. જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી will be able to sail through this period by intelligently handling જગદગુરુ શ્રી રામભદ્રાચાર્ય જી's domestic and financial matters.