દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

જેસન બેહરેન્ડ્રોફ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ જેસન બેહરેન્ડ્રોફ
જન્મ તારીખ 20 : 4 : 1990 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Camden
જાતિ પુરુષ તિથી દશમી (દશમ)
રાશિ મકર નક્ષત ધનિષ્ઠા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ટોચ
2 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 વધતું
3 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ટોચ
4 સાડાસાતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ટોચ
6 સાડાસાતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
9 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
10 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
11 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 વધતું
12 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 વધતું
13 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ટોચ
14 સાડાસાતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022 ગોઠવણ
15 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ટોચ
16 સાડાસાતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
18 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
19 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
20 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
21 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
22 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 વધતું
23 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ટોચ
24 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 વધતું
25 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ટોચ
26 સાડાસાતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
29 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
30 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
31 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 વધતું
32 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 વધતું
33 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ટોચ
34 સાડાસાતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081 ગોઠવણ
35 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ટોચ
36 સાડાસાતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084 ગોઠવણ
37 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
38 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
39 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
40 નાની પનોતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097
41 નાની પનોતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098
42 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 વધતું
43 સાડાસાતી મકર 02/25/2108 07/28/2108 ટોચ
44 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, જેસન બેહરેન્ડ્રોફ may face problems created by જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's hidden enemies. Relationship with જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's colleagues will not good enough and they will create problems in જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's work environment. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ may also face challenges on જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's domestic front. This may create pressure and tension. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ needs to exercise control over જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally જેસન બેહરેન્ડ્રોફ will get results eventually, so be patient and wait for જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's turn. Take this period as learning period, put જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's hard work and things will fall in place. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ will find it difficult to achieve success in this period. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ may not get results of જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's hard work and feel restricted. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, જેસન બેહરેન્ડ્રોફ should start exercising and taking care of જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's health, otherwise જેસન બેહરેન્ડ્રોફ can be caught by chronic diseases. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ may suffer from depression, unknown fear or phobia. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail જેસન બેહરેન્ડ્રોફ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and જેસન બેહરેન્ડ્રોફ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ may be pessimistic in thinking, જેસન બેહરેન્ડ્રોફ is advised to deal with matters enthusiastically. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, જેસન બેહરેન્ડ્રોફ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's drinking habits to keep Saturn happy. જેસન બેહરેન્ડ્રોફ will be able to sail through this period by intelligently handling જેસન બેહરેન્ડ્રોફ's domestic and financial matters.