દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

John Legend શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ John Legend
જન્મ તારીખ 28 : 12 : 1978 જન્મ સમય 8 : 25 : 0
જન્મનું સ્થળ Springfield
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્દશી (ચૌદસ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત જ્યેષ્ઠા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 વધતું
2 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ટોચ
3 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 વધતું
4 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ટોચ
5 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
8 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
9 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
10 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
11 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
12 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
13 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
14 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
15 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
16 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
18 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
20 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
21 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
22 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
23 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
24 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
25 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
26 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
27 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
30 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
31 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
32 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
33 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
34 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 વધતું
35 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ટોચ
36 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 વધતું
37 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ટોચ
38 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ટોચ
40 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081
42 નાની પનોતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084
43 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090
44 નાની પનોતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, John Legend may face problems created by John Legend's hidden enemies. Relationship with John Legend's colleagues will not good enough and they will create problems in John Legend's work environment. John Legend may also face challenges on John Legend's domestic front. This may create pressure and tension. John Legend needs to exercise control over John Legend's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally John Legend will get results eventually, so be patient and wait for John Legend's turn. Take this period as learning period, put John Legend's hard work and things will fall in place. John Legend advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. John Legend will find it difficult to achieve success in this period. John Legend may not get results of John Legend's hard work and feel restricted. John Legend's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, John Legend should start exercising and taking care of John Legend's health, otherwise John Legend can be caught by chronic diseases. John Legend may suffer from depression, unknown fear or phobia. John Legend's will lack clarity in thinking, action, and decision making. John Legend will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail John Legend out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. John Legend will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and John Legend need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. John Legend may be pessimistic in thinking, John Legend is advised to deal with matters enthusiastically. John Legend will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, John Legend need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and John Legend's drinking habits to keep Saturn happy. John Legend will be able to sail through this period by intelligently handling John Legend's domestic and financial matters.