દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

જોશ હેઝલવુડ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ જોશ હેઝલવુડ
જન્મ તારીખ 8 : 1 : 1991 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Tamworth
જાતિ પુરુષ તિથી અષ્ટમી (આઠમ)
રાશિ કન્યા નક્ષત હસ્ત
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
2 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
3 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
4 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
5 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
7 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
9 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
10 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
11 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
12 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
13 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
14 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
15 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
16 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
17 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
19 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
21 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
22 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
23 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
24 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
25 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
26 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
27 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
30 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
31 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
32 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
33 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
34 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 વધતું
35 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ટોચ
36 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 વધતું
37 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ટોચ
38 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ટોચ
40 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી ધન 11/30/2105 02/24/2108
42 નાની પનોતી ધન 07/29/2108 11/22/2108

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, જોશ હેઝલવુડ may face problems created by જોશ હેઝલવુડ's hidden enemies. Relationship with જોશ હેઝલવુડ's colleagues will not good enough and they will create problems in જોશ હેઝલવુડ's work environment. જોશ હેઝલવુડ may also face challenges on જોશ હેઝલવુડ's domestic front. This may create pressure and tension. જોશ હેઝલવુડ needs to exercise control over જોશ હેઝલવુડ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally જોશ હેઝલવુડ will get results eventually, so be patient and wait for જોશ હેઝલવુડ's turn. Take this period as learning period, put જોશ હેઝલવુડ's hard work and things will fall in place. જોશ હેઝલવુડ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. જોશ હેઝલવુડ will find it difficult to achieve success in this period. જોશ હેઝલવુડ may not get results of જોશ હેઝલવુડ's hard work and feel restricted. જોશ હેઝલવુડ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, જોશ હેઝલવુડ should start exercising and taking care of જોશ હેઝલવુડ's health, otherwise જોશ હેઝલવુડ can be caught by chronic diseases. જોશ હેઝલવુડ may suffer from depression, unknown fear or phobia. જોશ હેઝલવુડ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. જોશ હેઝલવુડ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail જોશ હેઝલવુડ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. જોશ હેઝલવુડ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and જોશ હેઝલવુડ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. જોશ હેઝલવુડ may be pessimistic in thinking, જોશ હેઝલવુડ is advised to deal with matters enthusiastically. જોશ હેઝલવુડ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, જોશ હેઝલવુડ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and જોશ હેઝલવુડ's drinking habits to keep Saturn happy. જોશ હેઝલવુડ will be able to sail through this period by intelligently handling જોશ હેઝલવુડ's domestic and financial matters.