દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

કેદાર ખાન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ કેદાર ખાન
જન્મ તારીખ 22 : 10 : 1935 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Kabul
જાતિ પુરુષ તિથી એકાદશી (અગિયારસ)
રાશિ સિંહ નક્ષત માઘ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મીન 02/26/1937 04/27/1939
2 સાડાસાતી કર્ક 09/23/1945 12/21/1945 વધતું
3 સાડાસાતી કર્ક 06/09/1946 07/26/1948 વધતું
4 સાડાસાતી સિંહ 07/27/1948 09/19/1950 ટોચ
5 સાડાસાતી કન્યા 09/20/1950 11/25/1952 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી કન્યા 04/24/1953 08/20/1953 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958
8 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958
9 નાની પનોતી મીન 04/09/1966 11/02/1966
10 નાની પનોતી મીન 12/20/1966 06/16/1968
11 નાની પનોતી મીન 09/28/1968 03/07/1969
12 સાડાસાતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977 વધતું
13 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 ટોચ
14 સાડાસાતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980 ગોઠવણ
15 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 ટોચ
16 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985
18 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
19 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
20 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
21 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 વધતું
22 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 વધતું
23 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ટોચ
24 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 વધતું
25 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ટોચ
26 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
29 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
30 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
31 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
32 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 વધતું
33 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ટોચ
34 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ગોઠવણ
35 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ટોચ
36 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
39 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
40 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, કેદાર ખાન may face problems created by કેદાર ખાન's hidden enemies. Relationship with કેદાર ખાન's colleagues will not good enough and they will create problems in કેદાર ખાન's work environment. કેદાર ખાન may also face challenges on કેદાર ખાન's domestic front. This may create pressure and tension. કેદાર ખાન needs to exercise control over કેદાર ખાન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally કેદાર ખાન will get results eventually, so be patient and wait for કેદાર ખાન's turn. Take this period as learning period, put કેદાર ખાન's hard work and things will fall in place. કેદાર ખાન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. કેદાર ખાન will find it difficult to achieve success in this period. કેદાર ખાન may not get results of કેદાર ખાન's hard work and feel restricted. કેદાર ખાન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, કેદાર ખાન should start exercising and taking care of કેદાર ખાન's health, otherwise કેદાર ખાન can be caught by chronic diseases. કેદાર ખાન may suffer from depression, unknown fear or phobia. કેદાર ખાન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. કેદાર ખાન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail કેદાર ખાન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. કેદાર ખાન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and કેદાર ખાન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. કેદાર ખાન may be pessimistic in thinking, કેદાર ખાન is advised to deal with matters enthusiastically. કેદાર ખાન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, કેદાર ખાન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and કેદાર ખાન's drinking habits to keep Saturn happy. કેદાર ખાન will be able to sail through this period by intelligently handling કેદાર ખાન's domestic and financial matters.