દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

કિમ જોંગ-ઇએલ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ કિમ જોંગ-ઇએલ
જન્મ તારીખ 16 : 2 : 1941 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Vyatskoye
જાતિ પુરુષ તિથી પંચમી (પાંચમ)
રાશિ કન્યા નક્ષત ચિત્રા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મેષ 04/28/1939 06/18/1941
2 નાની પનોતી મેષ 12/15/1941 03/03/1942
3 સાડાસાતી સિંહ 07/27/1948 09/19/1950 વધતું
4 સાડાસાતી કન્યા 09/20/1950 11/25/1952 ટોચ
5 સાડાસાતી તુલા 11/26/1952 04/23/1953 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી કન્યા 04/24/1953 08/20/1953 ટોચ
7 સાડાસાતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી ધન 02/08/1958 06/01/1958
9 નાની પનોતી ધન 11/08/1958 02/01/1961
10 નાની પનોતી ધન 09/18/1961 10/07/1961
11 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
12 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
13 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 વધતું
14 સાડાસાતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980 ટોચ
15 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 વધતું
16 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 ટોચ
17 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
20 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
21 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
22 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
23 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
24 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
25 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
27 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
29 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
30 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
31 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
32 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
33 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
34 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
35 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
36 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
39 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
42 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
43 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, કિમ જોંગ-ઇએલ may face problems created by કિમ જોંગ-ઇએલ's hidden enemies. Relationship with કિમ જોંગ-ઇએલ's colleagues will not good enough and they will create problems in કિમ જોંગ-ઇએલ's work environment. કિમ જોંગ-ઇએલ may also face challenges on કિમ જોંગ-ઇએલ's domestic front. This may create pressure and tension. કિમ જોંગ-ઇએલ needs to exercise control over કિમ જોંગ-ઇએલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally કિમ જોંગ-ઇએલ will get results eventually, so be patient and wait for કિમ જોંગ-ઇએલ's turn. Take this period as learning period, put કિમ જોંગ-ઇએલ's hard work and things will fall in place. કિમ જોંગ-ઇએલ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. કિમ જોંગ-ઇએલ will find it difficult to achieve success in this period. કિમ જોંગ-ઇએલ may not get results of કિમ જોંગ-ઇએલ's hard work and feel restricted. કિમ જોંગ-ઇએલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, કિમ જોંગ-ઇએલ should start exercising and taking care of કિમ જોંગ-ઇએલ's health, otherwise કિમ જોંગ-ઇએલ can be caught by chronic diseases. કિમ જોંગ-ઇએલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. કિમ જોંગ-ઇએલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. કિમ જોંગ-ઇએલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail કિમ જોંગ-ઇએલ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. કિમ જોંગ-ઇએલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and કિમ જોંગ-ઇએલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. કિમ જોંગ-ઇએલ may be pessimistic in thinking, કિમ જોંગ-ઇએલ is advised to deal with matters enthusiastically. કિમ જોંગ-ઇએલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, કિમ જોંગ-ઇએલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and કિમ જોંગ-ઇએલ's drinking habits to keep Saturn happy. કિમ જોંગ-ઇએલ will be able to sail through this period by intelligently handling કિમ જોંગ-ઇએલ's domestic and financial matters.