દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

કોવાઇ સરલા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ કોવાઇ સરલા
જન્મ તારીખ 7 : 4 : 1962 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Coimbatore
જાતિ સ્ત્રી તિથી તૃતીયા (ત્રીજ)
રાશિ મેષ નક્ષત કૃતિકા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મીન 04/09/1966 11/02/1966 વધતું
2 સાડાસાતી મીન 12/20/1966 06/16/1968 વધતું
3 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 ટોચ
4 સાડાસાતી મીન 09/28/1968 03/07/1969 વધતું
5 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 ટોચ
6 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
8 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985
9 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
10 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 વધતું
11 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 વધતું
12 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ટોચ
13 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ગોઠવણ
14 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ગોઠવણ
15 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
16 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
17 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
18 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
19 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
20 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 વધતું
21 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ટોચ
22 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 વધતું
23 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ટોચ
24 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ગોઠવણ
25 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ટોચ
26 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ગોઠવણ
27 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
28 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
29 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
30 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 વધતું
31 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 વધતું
32 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ટોચ
33 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ગોઠવણ
34 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ગોઠવણ
35 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
36 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
37 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
38 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
39 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
40 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, કોવાઇ સરલા may face problems created by કોવાઇ સરલા's hidden enemies. Relationship with કોવાઇ સરલા's colleagues will not good enough and they will create problems in કોવાઇ સરલા's work environment. કોવાઇ સરલા may also face challenges on કોવાઇ સરલા's domestic front. This may create pressure and tension. કોવાઇ સરલા needs to exercise control over કોવાઇ સરલા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally કોવાઇ સરલા will get results eventually, so be patient and wait for કોવાઇ સરલા's turn. Take this period as learning period, put કોવાઇ સરલા's hard work and things will fall in place. કોવાઇ સરલા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. કોવાઇ સરલા will find it difficult to achieve success in this period. કોવાઇ સરલા may not get results of કોવાઇ સરલા's hard work and feel restricted. કોવાઇ સરલા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, કોવાઇ સરલા should start exercising and taking care of કોવાઇ સરલા's health, otherwise કોવાઇ સરલા can be caught by chronic diseases. કોવાઇ સરલા may suffer from depression, unknown fear or phobia. કોવાઇ સરલા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. કોવાઇ સરલા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail કોવાઇ સરલા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. કોવાઇ સરલા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and કોવાઇ સરલા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. કોવાઇ સરલા may be pessimistic in thinking, કોવાઇ સરલા is advised to deal with matters enthusiastically. કોવાઇ સરલા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, કોવાઇ સરલા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and કોવાઇ સરલા's drinking habits to keep Saturn happy. કોવાઇ સરલા will be able to sail through this period by intelligently handling કોવાઇ સરલા's domestic and financial matters.