દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

શાહી રાણા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ શાહી રાણા
જન્મ તારીખ 4 : 1 : 1992 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Jaipur
જાતિ સ્ત્રી તિથી AMAVASYA
રાશિ ધન નક્ષત મૂળ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ગોઠવણ
2 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
4 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
5 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
6 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
7 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
8 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
9 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
10 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
11 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
12 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
13 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
14 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
15 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
16 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
17 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું
18 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 વધતું
19 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ટોચ
20 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ટોચ
22 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ગોઠવણ
23 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
24 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
25 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
26 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
27 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
28 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 વધતું
29 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 વધતું
30 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ટોચ
31 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 વધતું
32 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ટોચ
33 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ગોઠવણ
34 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ગોઠવણ
35 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
36 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087
37 નાની પનોતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105 વધતું
39 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 ટોચ
40 સાડાસાતી મકર 02/25/2108 07/28/2108 ગોઠવણ
41 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 ટોચ
42 સાડાસાતી મકર 11/23/2108 02/16/2111 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, શાહી રાણા may face problems created by શાહી રાણા's hidden enemies. Relationship with શાહી રાણા's colleagues will not good enough and they will create problems in શાહી રાણા's work environment. શાહી રાણા may also face challenges on શાહી રાણા's domestic front. This may create pressure and tension. શાહી રાણા needs to exercise control over શાહી રાણા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally શાહી રાણા will get results eventually, so be patient and wait for શાહી રાણા's turn. Take this period as learning period, put શાહી રાણા's hard work and things will fall in place. શાહી રાણા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. શાહી રાણા will find it difficult to achieve success in this period. શાહી રાણા may not get results of શાહી રાણા's hard work and feel restricted. શાહી રાણા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, શાહી રાણા should start exercising and taking care of શાહી રાણા's health, otherwise શાહી રાણા can be caught by chronic diseases. શાહી રાણા may suffer from depression, unknown fear or phobia. શાહી રાણા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. શાહી રાણા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail શાહી રાણા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. શાહી રાણા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and શાહી રાણા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. શાહી રાણા may be pessimistic in thinking, શાહી રાણા is advised to deal with matters enthusiastically. શાહી રાણા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, શાહી રાણા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and શાહી રાણા's drinking habits to keep Saturn happy. શાહી રાણા will be able to sail through this period by intelligently handling શાહી રાણા's domestic and financial matters.