દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Kyle Jamieson શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Kyle Jamieson
જન્મ તારીખ 30 : 12 : 1994 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Auckland
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત અનુરાધા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
2 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
3 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
4 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
5 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
6 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
7 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
8 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
9 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
11 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
13 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
14 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
15 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
16 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
17 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
18 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
19 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
20 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
22 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
23 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
24 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
25 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
26 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
27 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 વધતું
28 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ટોચ
29 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 વધતું
30 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ટોચ
31 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ગોઠવણ
32 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ટોચ
33 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ગોઠવણ
34 નાની પનોતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081
35 નાની પનોતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084
36 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090
37 નાની પનોતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093
38 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 વધતું
39 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 વધતું
40 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105 ટોચ
41 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 ગોઠવણ
42 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 ગોઠવણ
43 નાની પનોતી કુંભ 02/17/2111 05/02/2113
44 નાની પનોતી કુંભ 09/22/2113 01/25/2114

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Kyle Jamieson may face problems created by Kyle Jamieson's hidden enemies. Relationship with Kyle Jamieson's colleagues will not good enough and they will create problems in Kyle Jamieson's work environment. Kyle Jamieson may also face challenges on Kyle Jamieson's domestic front. This may create pressure and tension. Kyle Jamieson needs to exercise control over Kyle Jamieson's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Kyle Jamieson will get results eventually, so be patient and wait for Kyle Jamieson's turn. Take this period as learning period, put Kyle Jamieson's hard work and things will fall in place. Kyle Jamieson advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Kyle Jamieson will find it difficult to achieve success in this period. Kyle Jamieson may not get results of Kyle Jamieson's hard work and feel restricted. Kyle Jamieson's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Kyle Jamieson should start exercising and taking care of Kyle Jamieson's health, otherwise Kyle Jamieson can be caught by chronic diseases. Kyle Jamieson may suffer from depression, unknown fear or phobia. Kyle Jamieson's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Kyle Jamieson will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Kyle Jamieson out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Kyle Jamieson will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Kyle Jamieson need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Kyle Jamieson may be pessimistic in thinking, Kyle Jamieson is advised to deal with matters enthusiastically. Kyle Jamieson will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Kyle Jamieson need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Kyle Jamieson's drinking habits to keep Saturn happy. Kyle Jamieson will be able to sail through this period by intelligently handling Kyle Jamieson's domestic and financial matters.