દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

લી મિશેલ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ લી મિશેલ
જન્મ તારીખ 29 : 8 : 1986 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ New york
જાતિ સ્ત્રી તિથી દશમી (દશમ)
રાશિ મિથુન નક્ષત આર્દ્રા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મકર 03/21/1990 06/20/1990
2 નાની પનોતી મકર 12/15/1990 03/05/1993
3 નાની પનોતી મકર 10/16/1993 11/09/1993
4 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 વધતું
5 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ટોચ
6 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 વધતું
7 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ટોચ
8 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 ગોઠવણ
9 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ટોચ
10 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011
13 નાની પનોતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012
14 નાની પનોતી મકર 01/24/2020 04/28/2022
15 નાની પનોતી મકર 07/13/2022 01/17/2023
16 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 વધતું
17 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 વધતું
18 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ટોચ
19 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039
21 નાની પનોતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041
22 નાની પનોતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041
23 નાની પનોતી મકર 03/07/2049 07/09/2049
24 નાની પનોતી મકર 12/04/2049 02/24/2052
25 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 વધતું
26 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ટોચ
27 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 વધતું
28 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ટોચ
29 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ટોચ
31 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 ગોઠવણ
32 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070
34 નાની પનોતી મકર 01/15/2079 04/11/2081
35 નાની પનોતી મકર 08/03/2081 01/06/2082
36 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 વધતું
37 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 વધતું
38 સાડાસાતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090 ટોચ
39 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 વધતું
40 સાડાસાતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093 ટોચ
41 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098
43 નાની પનોતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099
44 નાની પનોતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, લી મિશેલ may face problems created by લી મિશેલ's hidden enemies. Relationship with લી મિશેલ's colleagues will not good enough and they will create problems in લી મિશેલ's work environment. લી મિશેલ may also face challenges on લી મિશેલ's domestic front. This may create pressure and tension. લી મિશેલ needs to exercise control over લી મિશેલ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally લી મિશેલ will get results eventually, so be patient and wait for લી મિશેલ's turn. Take this period as learning period, put લી મિશેલ's hard work and things will fall in place. લી મિશેલ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. લી મિશેલ will find it difficult to achieve success in this period. લી મિશેલ may not get results of લી મિશેલ's hard work and feel restricted. લી મિશેલ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, લી મિશેલ should start exercising and taking care of લી મિશેલ's health, otherwise લી મિશેલ can be caught by chronic diseases. લી મિશેલ may suffer from depression, unknown fear or phobia. લી મિશેલ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. લી મિશેલ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail લી મિશેલ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. લી મિશેલ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and લી મિશેલ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. લી મિશેલ may be pessimistic in thinking, લી મિશેલ is advised to deal with matters enthusiastically. લી મિશેલ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, લી મિશેલ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and લી મિશેલ's drinking habits to keep Saturn happy. લી મિશેલ will be able to sail through this period by intelligently handling લી મિશેલ's domestic and financial matters.