દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

લિન્ડસે લોહાન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ લિન્ડસે લોહાન
જન્મ તારીખ 2 : 7 : 1886 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ New York City
જાતિ સ્ત્રી તિથી પ્રતિપદ
રાશિ મિથુન નક્ષત પુનર્વસુ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મિથુન 05/06/1885 10/18/1886 ટોચ
2 સાડાસાતી કર્ક 10/19/1886 11/19/1886 ગોઠવણ
3 સાડાસાતી મિથુન 11/20/1886 06/18/1887 ટોચ
4 સાડાસાતી કર્ક 06/19/1887 08/04/1889 ગોઠવણ
5 નાની પનોતી કન્યા 09/29/1891 12/06/1893
6 નાની પનોતી કન્યા 04/05/1894 09/01/1894
7 નાની પનોતી મકર 02/12/1902 08/15/1902
8 નાની પનોતી મકર 11/06/1902 02/04/1905
9 સાડાસાતી વૃષભ 05/08/1912 06/20/1914 વધતું
10 સાડાસાતી મિથુન 06/21/1914 08/01/1916 ટોચ
11 સાડાસાતી કર્ક 08/02/1916 09/17/1918 ગોઠવણ
12 સાડાસાતી કર્ક 03/15/1919 06/02/1919 ગોઠવણ
13 નાની પનોતી કન્યા 11/17/1920 02/23/1921
14 નાની પનોતી કન્યા 08/09/1921 10/15/1923
15 નાની પનોતી મકર 04/12/1931 05/25/1931
16 નાની પનોતી મકર 12/25/1931 03/15/1934
17 નાની પનોતી મકર 09/14/1934 12/07/1934
18 સાડાસાતી વૃષભ 06/19/1941 12/14/1941 વધતું
19 સાડાસાતી વૃષભ 03/04/1942 08/05/1943 વધતું
20 સાડાસાતી મિથુન 08/06/1943 12/16/1943 ટોચ
21 સાડાસાતી વૃષભ 12/17/1943 04/23/1944 વધતું
22 સાડાસાતી મિથુન 04/24/1944 09/22/1945 ટોચ
23 સાડાસાતી કર્ક 09/23/1945 12/21/1945 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી મિથુન 12/22/1945 06/08/1946 ટોચ
25 સાડાસાતી કર્ક 06/09/1946 07/26/1948 ગોઠવણ
26 નાની પનોતી કન્યા 09/20/1950 11/25/1952
27 નાની પનોતી કન્યા 04/24/1953 08/20/1953
28 નાની પનોતી મકર 02/02/1961 09/17/1961
29 નાની પનોતી મકર 10/08/1961 01/27/1964
30 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 વધતું
31 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 ટોચ
32 સાડાસાતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980
34 નાની પનોતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982
35 નાની પનોતી મકર 03/21/1990 06/20/1990
36 નાની પનોતી મકર 12/15/1990 03/05/1993
37 નાની પનોતી મકર 10/16/1993 11/09/1993
38 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 વધતું
39 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ટોચ
40 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 વધતું
41 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ટોચ
42 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 ગોઠવણ
43 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ટોચ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, લિન્ડસે લોહાન may face problems created by લિન્ડસે લોહાન's hidden enemies. Relationship with લિન્ડસે લોહાન's colleagues will not good enough and they will create problems in લિન્ડસે લોહાન's work environment. લિન્ડસે લોહાન may also face challenges on લિન્ડસે લોહાન's domestic front. This may create pressure and tension. લિન્ડસે લોહાન needs to exercise control over લિન્ડસે લોહાન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally લિન્ડસે લોહાન will get results eventually, so be patient and wait for લિન્ડસે લોહાન's turn. Take this period as learning period, put લિન્ડસે લોહાન's hard work and things will fall in place. લિન્ડસે લોહાન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. લિન્ડસે લોહાન will find it difficult to achieve success in this period. લિન્ડસે લોહાન may not get results of લિન્ડસે લોહાન's hard work and feel restricted. લિન્ડસે લોહાન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, લિન્ડસે લોહાન should start exercising and taking care of લિન્ડસે લોહાન's health, otherwise લિન્ડસે લોહાન can be caught by chronic diseases. લિન્ડસે લોહાન may suffer from depression, unknown fear or phobia. લિન્ડસે લોહાન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. લિન્ડસે લોહાન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail લિન્ડસે લોહાન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. લિન્ડસે લોહાન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and લિન્ડસે લોહાન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. લિન્ડસે લોહાન may be pessimistic in thinking, લિન્ડસે લોહાન is advised to deal with matters enthusiastically. લિન્ડસે લોહાન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, લિન્ડસે લોહાન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and લિન્ડસે લોહાન's drinking habits to keep Saturn happy. લિન્ડસે લોહાન will be able to sail through this period by intelligently handling લિન્ડસે લોહાન's domestic and financial matters.