દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

મધુુર ભંડારકર શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ મધુુર ભંડારકર
જન્મ તારીખ 26 : 8 : 1968 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી તૃતીયા (ત્રીજ)
રાશિ કન્યા નક્ષત ઉત્તર ફાલ્ગુની
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
2 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
3 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 વધતું
4 સાડાસાતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980 ટોચ
5 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 વધતું
6 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 ટોચ
7 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
10 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
11 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
12 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
13 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
14 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
15 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
17 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
19 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
20 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
21 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
22 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
23 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
24 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
25 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
26 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
27 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
29 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
32 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
33 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
34 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
35 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
36 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
40 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
41 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
42 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, મધુુર ભંડારકર may face problems created by મધુુર ભંડારકર's hidden enemies. Relationship with મધુુર ભંડારકર's colleagues will not good enough and they will create problems in મધુુર ભંડારકર's work environment. મધુુર ભંડારકર may also face challenges on મધુુર ભંડારકર's domestic front. This may create pressure and tension. મધુુર ભંડારકર needs to exercise control over મધુુર ભંડારકર's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally મધુુર ભંડારકર will get results eventually, so be patient and wait for મધુુર ભંડારકર's turn. Take this period as learning period, put મધુુર ભંડારકર's hard work and things will fall in place. મધુુર ભંડારકર advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. મધુુર ભંડારકર will find it difficult to achieve success in this period. મધુુર ભંડારકર may not get results of મધુુર ભંડારકર's hard work and feel restricted. મધુુર ભંડારકર's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, મધુુર ભંડારકર should start exercising and taking care of મધુુર ભંડારકર's health, otherwise મધુુર ભંડારકર can be caught by chronic diseases. મધુુર ભંડારકર may suffer from depression, unknown fear or phobia. મધુુર ભંડારકર's will lack clarity in thinking, action, and decision making. મધુુર ભંડારકર will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail મધુુર ભંડારકર out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. મધુુર ભંડારકર will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and મધુુર ભંડારકર need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. મધુુર ભંડારકર may be pessimistic in thinking, મધુુર ભંડારકર is advised to deal with matters enthusiastically. મધુુર ભંડારકર will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, મધુુર ભંડારકર need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and મધુુર ભંડારકર's drinking habits to keep Saturn happy. મધુુર ભંડારકર will be able to sail through this period by intelligently handling મધુુર ભંડારકર's domestic and financial matters.