દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

મનજીત કુલ્લર શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ મનજીત કુલ્લર
જન્મ તારીખ 28 : 6 : 1969 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ સ્ત્રી તિથી ચતુર્દશી (ચૌદસ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત જ્યેષ્ઠા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975
2 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 વધતું
3 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ટોચ
4 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 વધતું
5 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ટોચ
6 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
9 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
10 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
11 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
12 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
13 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
14 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
15 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
16 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
17 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
19 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
21 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
22 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
23 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
24 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
25 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
26 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
27 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
28 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
29 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
31 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
32 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
33 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
34 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
35 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 વધતું
36 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 વધતું
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ટોચ
39 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ટોચ
41 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081
43 નાની પનોતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, મનજીત કુલ્લર may face problems created by મનજીત કુલ્લર's hidden enemies. Relationship with મનજીત કુલ્લર's colleagues will not good enough and they will create problems in મનજીત કુલ્લર's work environment. મનજીત કુલ્લર may also face challenges on મનજીત કુલ્લર's domestic front. This may create pressure and tension. મનજીત કુલ્લર needs to exercise control over મનજીત કુલ્લર's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally મનજીત કુલ્લર will get results eventually, so be patient and wait for મનજીત કુલ્લર's turn. Take this period as learning period, put મનજીત કુલ્લર's hard work and things will fall in place. મનજીત કુલ્લર advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. મનજીત કુલ્લર will find it difficult to achieve success in this period. મનજીત કુલ્લર may not get results of મનજીત કુલ્લર's hard work and feel restricted. મનજીત કુલ્લર's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, મનજીત કુલ્લર should start exercising and taking care of મનજીત કુલ્લર's health, otherwise મનજીત કુલ્લર can be caught by chronic diseases. મનજીત કુલ્લર may suffer from depression, unknown fear or phobia. મનજીત કુલ્લર's will lack clarity in thinking, action, and decision making. મનજીત કુલ્લર will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail મનજીત કુલ્લર out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. મનજીત કુલ્લર will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and મનજીત કુલ્લર need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. મનજીત કુલ્લર may be pessimistic in thinking, મનજીત કુલ્લર is advised to deal with matters enthusiastically. મનજીત કુલ્લર will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, મનજીત કુલ્લર need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and મનજીત કુલ્લર's drinking habits to keep Saturn happy. મનજીત કુલ્લર will be able to sail through this period by intelligently handling મનજીત કુલ્લર's domestic and financial matters.