દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

માર્ક ઝુકરબર્ગ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ માર્ક ઝુકરબર્ગ
જન્મ તારીખ 14 : 5 : 1984 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ New york
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્દશી (ચૌદસ)
રાશિ તુલા નક્ષત સ્વાતિ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ટોચ
2 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ગોઠવણ
3 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ટોચ
4 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ગોઠવણ
5 નાની પનોતી મકર 03/21/1990 06/20/1990
6 નાની પનોતી મકર 12/15/1990 03/05/1993
7 નાની પનોતી મકર 10/16/1993 11/09/1993
8 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
9 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
10 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 વધતું
11 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ટોચ
12 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 વધતું
13 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ટોચ
14 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ગોઠવણ
15 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ગોઠવણ
16 નાની પનોતી મકર 01/24/2020 04/28/2022
17 નાની પનોતી મકર 07/13/2022 01/17/2023
18 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
19 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
20 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 વધતું
21 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 વધતું
22 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ટોચ
23 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 વધતું
24 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ટોચ
25 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ટોચ
27 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ગોઠવણ
28 નાની પનોતી મકર 03/07/2049 07/09/2049
29 નાની પનોતી મકર 12/04/2049 02/24/2052
30 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
31 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
32 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 વધતું
33 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ટોચ
34 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ગોઠવણ
35 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ટોચ
36 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ગોઠવણ
38 નાની પનોતી મકર 01/15/2079 04/11/2081
39 નાની પનોતી મકર 08/03/2081 01/06/2082
40 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
41 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
42 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091
43 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 વધતું
44 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 વધતું
45 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ટોચ
46 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 વધતું
47 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ટોચ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, માર્ક ઝુકરબર્ગ may face problems created by માર્ક ઝુકરબર્ગ's hidden enemies. Relationship with માર્ક ઝુકરબર્ગ's colleagues will not good enough and they will create problems in માર્ક ઝુકરબર્ગ's work environment. માર્ક ઝુકરબર્ગ may also face challenges on માર્ક ઝુકરબર્ગ's domestic front. This may create pressure and tension. માર્ક ઝુકરબર્ગ needs to exercise control over માર્ક ઝુકરબર્ગ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally માર્ક ઝુકરબર્ગ will get results eventually, so be patient and wait for માર્ક ઝુકરબર્ગ's turn. Take this period as learning period, put માર્ક ઝુકરબર્ગ's hard work and things will fall in place. માર્ક ઝુકરબર્ગ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. માર્ક ઝુકરબર્ગ will find it difficult to achieve success in this period. માર્ક ઝુકરબર્ગ may not get results of માર્ક ઝુકરબર્ગ's hard work and feel restricted. માર્ક ઝુકરબર્ગ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, માર્ક ઝુકરબર્ગ should start exercising and taking care of માર્ક ઝુકરબર્ગ's health, otherwise માર્ક ઝુકરબર્ગ can be caught by chronic diseases. માર્ક ઝુકરબર્ગ may suffer from depression, unknown fear or phobia. માર્ક ઝુકરબર્ગ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. માર્ક ઝુકરબર્ગ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail માર્ક ઝુકરબર્ગ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. માર્ક ઝુકરબર્ગ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and માર્ક ઝુકરબર્ગ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. માર્ક ઝુકરબર્ગ may be pessimistic in thinking, માર્ક ઝુકરબર્ગ is advised to deal with matters enthusiastically. માર્ક ઝુકરબર્ગ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, માર્ક ઝુકરબર્ગ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and માર્ક ઝુકરબર્ગ's drinking habits to keep Saturn happy. માર્ક ઝુકરબર્ગ will be able to sail through this period by intelligently handling માર્ક ઝુકરબર્ગ's domestic and financial matters.