દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Meher Vij શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Meher Vij
જન્મ તારીખ 22 : 9 : 1986 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Delhi
જાતિ સ્ત્રી તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ મેષ નક્ષત ભરણી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
2 સાડાસાતી મીન 06/02/1995 08/09/1995 વધતું
3 સાડાસાતી મીન 02/17/1996 04/17/1998 વધતું
4 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 ટોચ
5 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
8 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
9 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
10 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
11 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
12 સાડાસાતી મીન 03/30/2025 06/02/2027 વધતું
13 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 ટોચ
14 સાડાસાતી મીન 10/20/2027 02/23/2028 વધતું
15 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 ટોચ
16 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ગોઠવણ
17 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 ટોચ
18 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
20 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
21 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
22 સાડાસાતી મીન 05/15/2054 09/01/2054 વધતું
23 સાડાસાતી મીન 02/06/2055 04/06/2057 વધતું
24 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 ટોચ
25 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ગોઠવણ
27 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
28 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
29 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
30 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
31 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
32 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
33 સાડાસાતી મીન 03/20/2084 05/21/2086 વધતું
34 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 ટોચ
35 સાડાસાતી મીન 11/10/2086 02/07/2087 વધતું
36 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 ટોચ
37 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 ટોચ
39 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095
42 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Meher Vij may face problems created by Meher Vij's hidden enemies. Relationship with Meher Vij's colleagues will not good enough and they will create problems in Meher Vij's work environment. Meher Vij may also face challenges on Meher Vij's domestic front. This may create pressure and tension. Meher Vij needs to exercise control over Meher Vij's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Meher Vij will get results eventually, so be patient and wait for Meher Vij's turn. Take this period as learning period, put Meher Vij's hard work and things will fall in place. Meher Vij advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Meher Vij will find it difficult to achieve success in this period. Meher Vij may not get results of Meher Vij's hard work and feel restricted. Meher Vij's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Meher Vij should start exercising and taking care of Meher Vij's health, otherwise Meher Vij can be caught by chronic diseases. Meher Vij may suffer from depression, unknown fear or phobia. Meher Vij's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Meher Vij will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Meher Vij out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Meher Vij will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Meher Vij need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Meher Vij may be pessimistic in thinking, Meher Vij is advised to deal with matters enthusiastically. Meher Vij will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Meher Vij need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Meher Vij's drinking habits to keep Saturn happy. Meher Vij will be able to sail through this period by intelligently handling Meher Vij's domestic and financial matters.