દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

માઈકલ નોબ્સ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ માઈકલ નોબ્સ
જન્મ તારીખ 4 : 1 : 1954 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Australian Alps
જાતિ પુરુષ તિથી AMAVASYA
રાશિ ધન નક્ષત મૂળ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958 વધતું
2 સાડાસાતી ધન 02/08/1958 06/01/1958 ટોચ
3 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958 વધતું
4 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 ટોચ
5 સાડાસાતી મકર 02/02/1961 09/17/1961 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 ટોચ
7 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી મીન 04/09/1966 11/02/1966
9 નાની પનોતી મીન 12/20/1966 06/16/1968
10 નાની પનોતી મીન 09/28/1968 03/07/1969
11 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
12 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 વધતું
13 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 વધતું
14 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ટોચ
15 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ટોચ
17 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
20 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
21 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
22 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
23 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
24 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
25 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
26 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
27 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
28 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
29 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
30 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
31 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
32 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
33 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું
34 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 વધતું
35 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ટોચ
36 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ટોચ
38 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
40 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
41 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
42 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
43 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
44 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, માઈકલ નોબ્સ may face problems created by માઈકલ નોબ્સ's hidden enemies. Relationship with માઈકલ નોબ્સ's colleagues will not good enough and they will create problems in માઈકલ નોબ્સ's work environment. માઈકલ નોબ્સ may also face challenges on માઈકલ નોબ્સ's domestic front. This may create pressure and tension. માઈકલ નોબ્સ needs to exercise control over માઈકલ નોબ્સ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally માઈકલ નોબ્સ will get results eventually, so be patient and wait for માઈકલ નોબ્સ's turn. Take this period as learning period, put માઈકલ નોબ્સ's hard work and things will fall in place. માઈકલ નોબ્સ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. માઈકલ નોબ્સ will find it difficult to achieve success in this period. માઈકલ નોબ્સ may not get results of માઈકલ નોબ્સ's hard work and feel restricted. માઈકલ નોબ્સ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, માઈકલ નોબ્સ should start exercising and taking care of માઈકલ નોબ્સ's health, otherwise માઈકલ નોબ્સ can be caught by chronic diseases. માઈકલ નોબ્સ may suffer from depression, unknown fear or phobia. માઈકલ નોબ્સ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. માઈકલ નોબ્સ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail માઈકલ નોબ્સ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. માઈકલ નોબ્સ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and માઈકલ નોબ્સ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. માઈકલ નોબ્સ may be pessimistic in thinking, માઈકલ નોબ્સ is advised to deal with matters enthusiastically. માઈકલ નોબ્સ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, માઈકલ નોબ્સ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and માઈકલ નોબ્સ's drinking habits to keep Saturn happy. માઈકલ નોબ્સ will be able to sail through this period by intelligently handling માઈકલ નોબ્સ's domestic and financial matters.