દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Nicolas Pooran શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Nicolas Pooran
જન્મ તારીખ 2 : 10 : 1995 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Trinidad
જાતિ પુરુષ તિથી નવમી (નોમ)
રાશિ ધન નક્ષત પૂર્વાષાઢા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
2 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
3 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
4 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
5 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
6 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
7 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
8 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
9 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
11 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
12 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
13 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
14 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું
15 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 વધતું
16 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ટોચ
17 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ટોચ
19 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ગોઠવણ
20 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
21 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
22 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
23 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
24 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
25 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 વધતું
26 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 વધતું
27 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ટોચ
28 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 વધતું
29 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ટોચ
30 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ગોઠવણ
32 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
33 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087
34 નાની પનોતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095
35 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105 વધતું
36 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 ટોચ
37 સાડાસાતી મકર 02/25/2108 07/28/2108 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 ટોચ
39 સાડાસાતી મકર 11/23/2108 02/16/2111 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી મીન 05/03/2113 09/21/2113

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Nicolas Pooran may face problems created by Nicolas Pooran's hidden enemies. Relationship with Nicolas Pooran's colleagues will not good enough and they will create problems in Nicolas Pooran's work environment. Nicolas Pooran may also face challenges on Nicolas Pooran's domestic front. This may create pressure and tension. Nicolas Pooran needs to exercise control over Nicolas Pooran's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Nicolas Pooran will get results eventually, so be patient and wait for Nicolas Pooran's turn. Take this period as learning period, put Nicolas Pooran's hard work and things will fall in place. Nicolas Pooran advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Nicolas Pooran will find it difficult to achieve success in this period. Nicolas Pooran may not get results of Nicolas Pooran's hard work and feel restricted. Nicolas Pooran's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Nicolas Pooran should start exercising and taking care of Nicolas Pooran's health, otherwise Nicolas Pooran can be caught by chronic diseases. Nicolas Pooran may suffer from depression, unknown fear or phobia. Nicolas Pooran's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Nicolas Pooran will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Nicolas Pooran out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Nicolas Pooran will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Nicolas Pooran need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Nicolas Pooran may be pessimistic in thinking, Nicolas Pooran is advised to deal with matters enthusiastically. Nicolas Pooran will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Nicolas Pooran need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Nicolas Pooran's drinking habits to keep Saturn happy. Nicolas Pooran will be able to sail through this period by intelligently handling Nicolas Pooran's domestic and financial matters.