દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

નિકિતિન ધીર શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ નિકિતિન ધીર
જન્મ તારીખ 17 : 3 : 1987 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી દ્વિતિયા (બીજ)
રાશિ કન્યા નક્ષત હસ્ત
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
2 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
3 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
4 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
5 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
6 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
7 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
9 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
10 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
11 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
12 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
13 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
14 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
15 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
16 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
17 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
18 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
19 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
21 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
22 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
23 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
24 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
25 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
26 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
27 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
28 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
29 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
32 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
33 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
34 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
35 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
36 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 વધતું
37 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ટોચ
38 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 વધતું
39 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ટોચ
40 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ગોઠવણ
41 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ટોચ
42 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, નિકિતિન ધીર may face problems created by નિકિતિન ધીર's hidden enemies. Relationship with નિકિતિન ધીર's colleagues will not good enough and they will create problems in નિકિતિન ધીર's work environment. નિકિતિન ધીર may also face challenges on નિકિતિન ધીર's domestic front. This may create pressure and tension. નિકિતિન ધીર needs to exercise control over નિકિતિન ધીર's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally નિકિતિન ધીર will get results eventually, so be patient and wait for નિકિતિન ધીર's turn. Take this period as learning period, put નિકિતિન ધીર's hard work and things will fall in place. નિકિતિન ધીર advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. નિકિતિન ધીર will find it difficult to achieve success in this period. નિકિતિન ધીર may not get results of નિકિતિન ધીર's hard work and feel restricted. નિકિતિન ધીર's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, નિકિતિન ધીર should start exercising and taking care of નિકિતિન ધીર's health, otherwise નિકિતિન ધીર can be caught by chronic diseases. નિકિતિન ધીર may suffer from depression, unknown fear or phobia. નિકિતિન ધીર's will lack clarity in thinking, action, and decision making. નિકિતિન ધીર will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail નિકિતિન ધીર out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. નિકિતિન ધીર will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and નિકિતિન ધીર need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. નિકિતિન ધીર may be pessimistic in thinking, નિકિતિન ધીર is advised to deal with matters enthusiastically. નિકિતિન ધીર will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, નિકિતિન ધીર need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and નિકિતિન ધીર's drinking habits to keep Saturn happy. નિકિતિન ધીર will be able to sail through this period by intelligently handling નિકિતિન ધીર's domestic and financial matters.