દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Paresh Ganatra શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Paresh Ganatra
જન્મ તારીખ 19 : 2 : 1963 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી દશમી (દશમ)
રાશિ ધન નક્ષત મૂળ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 ગોઠવણ
2 નાની પનોતી મીન 04/09/1966 11/02/1966
3 નાની પનોતી મીન 12/20/1966 06/16/1968
4 નાની પનોતી મીન 09/28/1968 03/07/1969
5 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
6 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 વધતું
7 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 વધતું
8 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ટોચ
9 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ટોચ
11 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ગોઠવણ
12 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ગોઠવણ
13 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
14 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
15 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
16 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
17 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
18 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
19 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
20 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
21 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
22 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
23 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
24 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
25 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
26 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
27 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું
28 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 વધતું
29 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ટોચ
30 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ટોચ
32 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
34 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
35 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
36 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
37 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 વધતું
39 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 વધતું
40 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ટોચ
41 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 વધતું
42 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ટોચ
43 સાડાસાતી મકર 01/15/2079 04/11/2081 ગોઠવણ
44 સાડાસાતી મકર 08/03/2081 01/06/2082 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Paresh Ganatra may face problems created by Paresh Ganatra's hidden enemies. Relationship with Paresh Ganatra's colleagues will not good enough and they will create problems in Paresh Ganatra's work environment. Paresh Ganatra may also face challenges on Paresh Ganatra's domestic front. This may create pressure and tension. Paresh Ganatra needs to exercise control over Paresh Ganatra's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Paresh Ganatra will get results eventually, so be patient and wait for Paresh Ganatra's turn. Take this period as learning period, put Paresh Ganatra's hard work and things will fall in place. Paresh Ganatra advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Paresh Ganatra will find it difficult to achieve success in this period. Paresh Ganatra may not get results of Paresh Ganatra's hard work and feel restricted. Paresh Ganatra's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Paresh Ganatra should start exercising and taking care of Paresh Ganatra's health, otherwise Paresh Ganatra can be caught by chronic diseases. Paresh Ganatra may suffer from depression, unknown fear or phobia. Paresh Ganatra's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Paresh Ganatra will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Paresh Ganatra out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Paresh Ganatra will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Paresh Ganatra need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Paresh Ganatra may be pessimistic in thinking, Paresh Ganatra is advised to deal with matters enthusiastically. Paresh Ganatra will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Paresh Ganatra need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Paresh Ganatra's drinking habits to keep Saturn happy. Paresh Ganatra will be able to sail through this period by intelligently handling Paresh Ganatra's domestic and financial matters.