દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Pasupathy શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Pasupathy
જન્મ તારીખ 18 : 5 : 1969 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Chennai
જાતિ પુરુષ તિથી દ્વિતિયા (બીજ)
રાશિ વૃષભ નક્ષત મૃગશીર્ષા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 વધતું
2 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ટોચ
3 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 ગોઠવણ
4 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
5 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
6 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
7 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
8 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 વધતું
9 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ટોચ
10 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ટોચ
12 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ગોઠવણ
13 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ગોઠવણ
14 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
15 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
16 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
17 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
18 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 વધતું
19 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 વધતું
20 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ટોચ
21 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 વધતું
22 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ટોચ
23 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ગોઠવણ
24 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
25 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
26 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
27 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
28 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 વધતું
29 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ટોચ
30 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ગોઠવણ
31 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ટોચ
32 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ગોઠવણ
33 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ગોઠવણ
34 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
35 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
36 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
37 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
38 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 વધતું
39 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 વધતું
40 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ટોચ
41 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Pasupathy may face problems created by Pasupathy's hidden enemies. Relationship with Pasupathy's colleagues will not good enough and they will create problems in Pasupathy's work environment. Pasupathy may also face challenges on Pasupathy's domestic front. This may create pressure and tension. Pasupathy needs to exercise control over Pasupathy's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Pasupathy will get results eventually, so be patient and wait for Pasupathy's turn. Take this period as learning period, put Pasupathy's hard work and things will fall in place. Pasupathy advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Pasupathy will find it difficult to achieve success in this period. Pasupathy may not get results of Pasupathy's hard work and feel restricted. Pasupathy's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Pasupathy should start exercising and taking care of Pasupathy's health, otherwise Pasupathy can be caught by chronic diseases. Pasupathy may suffer from depression, unknown fear or phobia. Pasupathy's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Pasupathy will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Pasupathy out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Pasupathy will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Pasupathy need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Pasupathy may be pessimistic in thinking, Pasupathy is advised to deal with matters enthusiastically. Pasupathy will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Pasupathy need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Pasupathy's drinking habits to keep Saturn happy. Pasupathy will be able to sail through this period by intelligently handling Pasupathy's domestic and financial matters.