દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

પવન ખેડા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ પવન ખેડા
જન્મ તારીખ 31 : 7 : 1968 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Delhi
જાતિ પુરુષ તિથી ષષ્ટિ (છઠ્ઠ)
રાશિ કન્યા નક્ષત હસ્ત
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968
2 નાની પનોતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971
3 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 વધતું
4 સાડાસાતી કન્યા 11/04/1979 03/14/1980 ટોચ
5 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 વધતું
6 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 ટોચ
7 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
10 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
11 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
12 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
13 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
14 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
15 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
17 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
19 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
20 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
21 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
22 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
23 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
24 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
25 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
26 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
27 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
29 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
31 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
32 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
33 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
34 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
35 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
36 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
37 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
40 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
41 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, પવન ખેડા may face problems created by પવન ખેડા's hidden enemies. Relationship with પવન ખેડા's colleagues will not good enough and they will create problems in પવન ખેડા's work environment. પવન ખેડા may also face challenges on પવન ખેડા's domestic front. This may create pressure and tension. પવન ખેડા needs to exercise control over પવન ખેડા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally પવન ખેડા will get results eventually, so be patient and wait for પવન ખેડા's turn. Take this period as learning period, put પવન ખેડા's hard work and things will fall in place. પવન ખેડા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. પવન ખેડા will find it difficult to achieve success in this period. પવન ખેડા may not get results of પવન ખેડા's hard work and feel restricted. પવન ખેડા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, પવન ખેડા should start exercising and taking care of પવન ખેડા's health, otherwise પવન ખેડા can be caught by chronic diseases. પવન ખેડા may suffer from depression, unknown fear or phobia. પવન ખેડા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. પવન ખેડા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail પવન ખેડા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. પવન ખેડા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and પવન ખેડા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. પવન ખેડા may be pessimistic in thinking, પવન ખેડા is advised to deal with matters enthusiastically. પવન ખેડા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, પવન ખેડા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and પવન ખેડા's drinking habits to keep Saturn happy. પવન ખેડા will be able to sail through this period by intelligently handling પવન ખેડા's domestic and financial matters.