દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Prayas Ray Barman શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Prayas Ray Barman
જન્મ તારીખ 25 : 10 : 2002 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Calcutta
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ વૃષભ નક્ષત રોહિણી
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ગોઠવણ
2 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ટોચ
3 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ગોઠવણ
4 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ગોઠવણ
5 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
6 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
7 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
8 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
9 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 વધતું
10 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 વધતું
11 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ટોચ
12 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 વધતું
13 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ટોચ
14 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ગોઠવણ
15 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
16 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
17 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
18 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
19 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 વધતું
20 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ટોચ
21 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ગોઠવણ
22 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ટોચ
23 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ગોઠવણ
25 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
26 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
27 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
28 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
29 સાડાસાતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086 વધતું
30 સાડાસાતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088 વધતું
31 સાડાસાતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088 ટોચ
32 સાડાસાતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089 વધતું
33 સાડાસાતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090 ટોચ
34 સાડાસાતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090 ગોઠવણ
35 સાડાસાતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091 ટોચ
36 સાડાસાતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093 ગોઠવણ
37 નાની પનોતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097
38 નાની પનોતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098
39 નાની પનોતી ધન 11/30/2105 02/24/2108
40 નાની પનોતી ધન 07/29/2108 11/22/2108
41 સાડાસાતી મેષ 03/30/2116 05/18/2118 વધતું
42 સાડાસાતી વૃષભ 05/19/2118 07/01/2120 ટોચ
43 સાડાસાતી મિથુન 07/02/2120 08/13/2122 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Prayas Ray Barman may face problems created by Prayas Ray Barman's hidden enemies. Relationship with Prayas Ray Barman's colleagues will not good enough and they will create problems in Prayas Ray Barman's work environment. Prayas Ray Barman may also face challenges on Prayas Ray Barman's domestic front. This may create pressure and tension. Prayas Ray Barman needs to exercise control over Prayas Ray Barman's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Prayas Ray Barman will get results eventually, so be patient and wait for Prayas Ray Barman's turn. Take this period as learning period, put Prayas Ray Barman's hard work and things will fall in place. Prayas Ray Barman advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Prayas Ray Barman will find it difficult to achieve success in this period. Prayas Ray Barman may not get results of Prayas Ray Barman's hard work and feel restricted. Prayas Ray Barman's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Prayas Ray Barman should start exercising and taking care of Prayas Ray Barman's health, otherwise Prayas Ray Barman can be caught by chronic diseases. Prayas Ray Barman may suffer from depression, unknown fear or phobia. Prayas Ray Barman's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Prayas Ray Barman will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Prayas Ray Barman out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Prayas Ray Barman will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Prayas Ray Barman need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Prayas Ray Barman may be pessimistic in thinking, Prayas Ray Barman is advised to deal with matters enthusiastically. Prayas Ray Barman will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Prayas Ray Barman need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Prayas Ray Barman's drinking habits to keep Saturn happy. Prayas Ray Barman will be able to sail through this period by intelligently handling Prayas Ray Barman's domestic and financial matters.