દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

પુસરલા વેંકતા સિંધુ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ પુસરલા વેંકતા સિંધુ
જન્મ તારીખ 5 : 7 : 1995 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Hyderabad
જાતિ સ્ત્રી તિથી સપ્તમી (સાતમ)
રાશિ કન્યા નક્ષત હસ્ત
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
2 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
3 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
4 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
5 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
6 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
7 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
9 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
10 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
11 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
12 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
13 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
14 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
15 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
16 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
17 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
19 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
21 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
22 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
23 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
24 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
25 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
26 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
27 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
30 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
31 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
32 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
33 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
34 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 વધતું
35 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ટોચ
36 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 વધતું
37 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ટોચ
38 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ટોચ
40 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ગોઠવણ
41 નાની પનોતી ધન 11/30/2105 02/24/2108
42 નાની પનોતી ધન 07/29/2108 11/22/2108

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, પુસરલા વેંકતા સિંધુ may face problems created by પુસરલા વેંકતા સિંધુ's hidden enemies. Relationship with પુસરલા વેંકતા સિંધુ's colleagues will not good enough and they will create problems in પુસરલા વેંકતા સિંધુ's work environment. પુસરલા વેંકતા સિંધુ may also face challenges on પુસરલા વેંકતા સિંધુ's domestic front. This may create pressure and tension. પુસરલા વેંકતા સિંધુ needs to exercise control over પુસરલા વેંકતા સિંધુ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally પુસરલા વેંકતા સિંધુ will get results eventually, so be patient and wait for પુસરલા વેંકતા સિંધુ's turn. Take this period as learning period, put પુસરલા વેંકતા સિંધુ's hard work and things will fall in place. પુસરલા વેંકતા સિંધુ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. પુસરલા વેંકતા સિંધુ will find it difficult to achieve success in this period. પુસરલા વેંકતા સિંધુ may not get results of પુસરલા વેંકતા સિંધુ's hard work and feel restricted. પુસરલા વેંકતા સિંધુ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, પુસરલા વેંકતા સિંધુ should start exercising and taking care of પુસરલા વેંકતા સિંધુ's health, otherwise પુસરલા વેંકતા સિંધુ can be caught by chronic diseases. પુસરલા વેંકતા સિંધુ may suffer from depression, unknown fear or phobia. પુસરલા વેંકતા સિંધુ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. પુસરલા વેંકતા સિંધુ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail પુસરલા વેંકતા સિંધુ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. પુસરલા વેંકતા સિંધુ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and પુસરલા વેંકતા સિંધુ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. પુસરલા વેંકતા સિંધુ may be pessimistic in thinking, પુસરલા વેંકતા સિંધુ is advised to deal with matters enthusiastically. પુસરલા વેંકતા સિંધુ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, પુસરલા વેંકતા સિંધુ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and પુસરલા વેંકતા સિંધુ's drinking habits to keep Saturn happy. પુસરલા વેંકતા સિંધુ will be able to sail through this period by intelligently handling પુસરલા વેંકતા સિંધુ's domestic and financial matters.