દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

રાહિલ આજમી શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ રાહિલ આજમી
જન્મ તારીખ 25 : 9 : 1981 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Bangalore
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ સિંહ નક્ષત માઘ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 ગોઠવણ
2 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985
3 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987
4 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
5 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
6 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 વધતું
7 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 વધતું
8 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ટોચ
9 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 વધતું
10 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ટોચ
11 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ગોઠવણ
12 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ગોઠવણ
13 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
14 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
15 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
16 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
17 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 વધતું
18 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ટોચ
19 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ગોઠવણ
20 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ટોચ
21 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ગોઠવણ
22 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ગોઠવણ
23 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
24 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
25 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
26 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
27 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 વધતું
28 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 વધતું
29 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ટોચ
30 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 વધતું
31 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 ટોચ
32 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
34 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
35 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
36 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
37 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087
38 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 વધતું
39 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 ટોચ
40 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ગોઠવણ
41 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 ટોચ
42 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ગોઠવણ
43 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, રાહિલ આજમી may face problems created by રાહિલ આજમી's hidden enemies. Relationship with રાહિલ આજમી's colleagues will not good enough and they will create problems in રાહિલ આજમી's work environment. રાહિલ આજમી may also face challenges on રાહિલ આજમી's domestic front. This may create pressure and tension. રાહિલ આજમી needs to exercise control over રાહિલ આજમી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally રાહિલ આજમી will get results eventually, so be patient and wait for રાહિલ આજમી's turn. Take this period as learning period, put રાહિલ આજમી's hard work and things will fall in place. રાહિલ આજમી advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. રાહિલ આજમી will find it difficult to achieve success in this period. રાહિલ આજમી may not get results of રાહિલ આજમી's hard work and feel restricted. રાહિલ આજમી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, રાહિલ આજમી should start exercising and taking care of રાહિલ આજમી's health, otherwise રાહિલ આજમી can be caught by chronic diseases. રાહિલ આજમી may suffer from depression, unknown fear or phobia. રાહિલ આજમી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. રાહિલ આજમી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail રાહિલ આજમી out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. રાહિલ આજમી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and રાહિલ આજમી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. રાહિલ આજમી may be pessimistic in thinking, રાહિલ આજમી is advised to deal with matters enthusiastically. રાહિલ આજમી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, રાહિલ આજમી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and રાહિલ આજમી's drinking habits to keep Saturn happy. રાહિલ આજમી will be able to sail through this period by intelligently handling રાહિલ આજમી's domestic and financial matters.