દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

રજત બર્મચાચા શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ રજત બર્મચાચા
જન્મ તારીખ 24 : 4 : 1989 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Ladnun
જાતિ પુરુષ તિથી તૃતીયા (ત્રીજ)
રાશિ વૃશ્ચિક નક્ષત અનુરાધા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ગોઠવણ
2 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
4 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
5 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
6 નાની પનોતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003
7 નાની પનોતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004
8 નાની પનોતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005
9 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 વધતું
10 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 વધતું
11 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ટોચ
12 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ગોઠવણ
13 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ટોચ
14 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ગોઠવણ
15 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
16 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
17 નાની પનોતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034
18 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 વધતું
19 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 વધતું
20 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ટોચ
21 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 વધતું
22 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ટોચ
23 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ગોઠવણ
25 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
26 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
27 નાની પનોતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062
28 નાની પનોતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063
29 નાની પનોતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064
30 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 વધતું
31 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ટોચ
32 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 વધતું
33 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ટોચ
34 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ગોઠવણ
35 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ટોચ
36 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ગોઠવણ
37 નાની પનોતી કુંભ 04/12/2081 08/02/2081
38 નાની પનોતી કુંભ 01/07/2082 03/19/2084
39 નાની પનોતી મિથુન 09/19/2090 10/24/2090
40 નાની પનોતી મિથુન 05/21/2091 07/02/2093
41 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 વધતું
42 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 વધતું
43 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105 ટોચ
44 સાડાસાતી ધન 11/30/2105 02/24/2108 ગોઠવણ
45 સાડાસાતી ધન 07/29/2108 11/22/2108 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, રજત બર્મચાચા may face problems created by રજત બર્મચાચા's hidden enemies. Relationship with રજત બર્મચાચા's colleagues will not good enough and they will create problems in રજત બર્મચાચા's work environment. રજત બર્મચાચા may also face challenges on રજત બર્મચાચા's domestic front. This may create pressure and tension. રજત બર્મચાચા needs to exercise control over રજત બર્મચાચા's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally રજત બર્મચાચા will get results eventually, so be patient and wait for રજત બર્મચાચા's turn. Take this period as learning period, put રજત બર્મચાચા's hard work and things will fall in place. રજત બર્મચાચા advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. રજત બર્મચાચા will find it difficult to achieve success in this period. રજત બર્મચાચા may not get results of રજત બર્મચાચા's hard work and feel restricted. રજત બર્મચાચા's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, રજત બર્મચાચા should start exercising and taking care of રજત બર્મચાચા's health, otherwise રજત બર્મચાચા can be caught by chronic diseases. રજત બર્મચાચા may suffer from depression, unknown fear or phobia. રજત બર્મચાચા's will lack clarity in thinking, action, and decision making. રજત બર્મચાચા will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail રજત બર્મચાચા out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. રજત બર્મચાચા will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and રજત બર્મચાચા need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. રજત બર્મચાચા may be pessimistic in thinking, રજત બર્મચાચા is advised to deal with matters enthusiastically. રજત બર્મચાચા will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, રજત બર્મચાચા need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and રજત બર્મચાચા's drinking habits to keep Saturn happy. રજત બર્મચાચા will be able to sail through this period by intelligently handling રજત બર્મચાચા's domestic and financial matters.