દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Rajat Tokas શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Rajat Tokas
જન્મ તારીખ 19 : 7 : 1991 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Munirka
જાતિ પુરુષ તિથી નવમી (નોમ)
રાશિ તુલા નક્ષત સ્વાતિ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મકર 12/15/1990 03/05/1993
2 નાની પનોતી મકર 10/16/1993 11/09/1993
3 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
4 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
5 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 વધતું
6 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ટોચ
7 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 વધતું
8 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ટોચ
9 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ગોઠવણ
11 નાની પનોતી મકર 01/24/2020 04/28/2022
12 નાની પનોતી મકર 07/13/2022 01/17/2023
13 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
14 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
15 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 વધતું
16 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 વધતું
17 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ટોચ
18 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 વધતું
19 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ટોચ
20 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ગોઠવણ
21 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ટોચ
22 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ગોઠવણ
23 નાની પનોતી મકર 03/07/2049 07/09/2049
24 નાની પનોતી મકર 12/04/2049 02/24/2052
25 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
26 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
27 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 વધતું
28 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ટોચ
29 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ગોઠવણ
30 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ટોચ
31 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ગોઠવણ
32 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી મકર 01/15/2079 04/11/2081
34 નાની પનોતી મકર 08/03/2081 01/06/2082
35 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
36 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
37 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091
38 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 વધતું
39 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 વધતું
40 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ટોચ
41 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 વધતું
42 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ટોચ
43 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105 ગોઠવણ
44 નાની પનોતી મકર 02/25/2108 07/28/2108
45 નાની પનોતી મકર 11/23/2108 02/16/2111

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Rajat Tokas may face problems created by Rajat Tokas's hidden enemies. Relationship with Rajat Tokas's colleagues will not good enough and they will create problems in Rajat Tokas's work environment. Rajat Tokas may also face challenges on Rajat Tokas's domestic front. This may create pressure and tension. Rajat Tokas needs to exercise control over Rajat Tokas's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Rajat Tokas will get results eventually, so be patient and wait for Rajat Tokas's turn. Take this period as learning period, put Rajat Tokas's hard work and things will fall in place. Rajat Tokas advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Rajat Tokas will find it difficult to achieve success in this period. Rajat Tokas may not get results of Rajat Tokas's hard work and feel restricted. Rajat Tokas's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Rajat Tokas should start exercising and taking care of Rajat Tokas's health, otherwise Rajat Tokas can be caught by chronic diseases. Rajat Tokas may suffer from depression, unknown fear or phobia. Rajat Tokas's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Rajat Tokas will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Rajat Tokas out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Rajat Tokas will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Rajat Tokas need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Rajat Tokas may be pessimistic in thinking, Rajat Tokas is advised to deal with matters enthusiastically. Rajat Tokas will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Rajat Tokas need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Rajat Tokas's drinking habits to keep Saturn happy. Rajat Tokas will be able to sail through this period by intelligently handling Rajat Tokas's domestic and financial matters.