દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

રાજકીરન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ રાજકીરન
જન્મ તારીખ 26 : 8 : 1954 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Keezhakarai
જાતિ પુરુષ તિથી ત્રયોદશી (તેરસ)
રાશિ કર્ક નક્ષત પુષ્ય
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955
2 નાની પનોતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966
3 નાની પનોતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966
4 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 વધતું
5 સાડાસાતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977 ટોચ
6 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984
9 નાની પનોતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985
10 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
11 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
12 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
13 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 વધતું
14 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 વધતું
15 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 ટોચ
16 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 વધતું
17 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 ટોચ
18 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ગોઠવણ
19 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 ટોચ
20 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ગોઠવણ
21 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
22 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
23 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
24 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
25 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 વધતું
26 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 ટોચ
27 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
30 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
31 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
32 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
33 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
34 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 વધતું
35 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 વધતું
36 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 ટોચ
37 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 વધતું
38 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 ટોચ
39 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ગોઠવણ
40 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 ટોચ
41 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 ગોઠવણ
42 નાની પનોતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073
43 નાની પનોતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, રાજકીરન may face problems created by રાજકીરન's hidden enemies. Relationship with રાજકીરન's colleagues will not good enough and they will create problems in રાજકીરન's work environment. રાજકીરન may also face challenges on રાજકીરન's domestic front. This may create pressure and tension. રાજકીરન needs to exercise control over રાજકીરન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally રાજકીરન will get results eventually, so be patient and wait for રાજકીરન's turn. Take this period as learning period, put રાજકીરન's hard work and things will fall in place. રાજકીરન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. રાજકીરન will find it difficult to achieve success in this period. રાજકીરન may not get results of રાજકીરન's hard work and feel restricted. રાજકીરન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, રાજકીરન should start exercising and taking care of રાજકીરન's health, otherwise રાજકીરન can be caught by chronic diseases. રાજકીરન may suffer from depression, unknown fear or phobia. રાજકીરન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. રાજકીરન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail રાજકીરન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. રાજકીરન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and રાજકીરન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. રાજકીરન may be pessimistic in thinking, રાજકીરન is advised to deal with matters enthusiastically. રાજકીરન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, રાજકીરન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and રાજકીરન's drinking habits to keep Saturn happy. રાજકીરન will be able to sail through this period by intelligently handling રાજકીરન's domestic and financial matters.