દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Ravi Krishna શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Ravi Krishna
જન્મ તારીખ 2 : 3 : 1983 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ કન્યા નક્ષત ચિત્રા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ગોઠવણ
2 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ગોઠવણ
3 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
4 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
5 નાની પનોતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000
6 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 વધતું
7 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 વધતું
8 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ટોચ
9 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ગોઠવણ
10 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ટોચ
11 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
13 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
14 નાની પનોતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027
15 નાની પનોતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029
16 નાની પનોતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030
17 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 વધતું
18 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ટોચ
19 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 વધતું
20 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ટોચ
21 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ગોઠવણ
22 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ટોચ
23 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ગોઠવણ
24 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ગોઠવણ
25 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
26 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
27 નાની પનોતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059
28 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 વધતું
29 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 વધતું
30 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ટોચ
31 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ગોઠવણ
32 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
34 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079
35 નાની પનોતી મેષ 05/22/2086 11/09/2086
36 નાની પનોતી મેષ 02/08/2087 07/17/2088
37 નાની પનોતી મેષ 10/31/2088 04/05/2089
38 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 વધતું
39 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ટોચ
40 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 વધતું
41 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ટોચ
42 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ગોઠવણ
43 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ટોચ
44 સાડાસાતી તુલા 09/17/2100 12/02/2102 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Ravi Krishna may face problems created by Ravi Krishna's hidden enemies. Relationship with Ravi Krishna's colleagues will not good enough and they will create problems in Ravi Krishna's work environment. Ravi Krishna may also face challenges on Ravi Krishna's domestic front. This may create pressure and tension. Ravi Krishna needs to exercise control over Ravi Krishna's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Ravi Krishna will get results eventually, so be patient and wait for Ravi Krishna's turn. Take this period as learning period, put Ravi Krishna's hard work and things will fall in place. Ravi Krishna advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Ravi Krishna will find it difficult to achieve success in this period. Ravi Krishna may not get results of Ravi Krishna's hard work and feel restricted. Ravi Krishna's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Ravi Krishna should start exercising and taking care of Ravi Krishna's health, otherwise Ravi Krishna can be caught by chronic diseases. Ravi Krishna may suffer from depression, unknown fear or phobia. Ravi Krishna's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Ravi Krishna will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Ravi Krishna out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Ravi Krishna will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Ravi Krishna need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Ravi Krishna may be pessimistic in thinking, Ravi Krishna is advised to deal with matters enthusiastically. Ravi Krishna will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Ravi Krishna need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Ravi Krishna's drinking habits to keep Saturn happy. Ravi Krishna will be able to sail through this period by intelligently handling Ravi Krishna's domestic and financial matters.