દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

રોજર ફેડરર શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ રોજર ફેડરર
જન્મ તારીખ 8 : 8 : 1981 જન્મ સમય 8 : 40 : 0
જન્મનું સ્થળ Basel (Switzerland)
જાતિ પુરુષ તિથી અષ્ટમી (આઠમ)
રાશિ તુલા નક્ષત વિશાખા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી કન્યા 07/27/1980 10/05/1982 વધતું
2 સાડાસાતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984 ટોચ
3 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 ગોઠવણ
4 સાડાસાતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985 ટોચ
5 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 ગોઠવણ
6 નાની પનોતી મકર 03/21/1990 06/20/1990
7 નાની પનોતી મકર 12/15/1990 03/05/1993
8 નાની પનોતી મકર 10/16/1993 11/09/1993
9 નાની પનોતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002
10 નાની પનોતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003
11 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 વધતું
12 સાડાસાતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012 ટોચ
13 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 વધતું
14 સાડાસાતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014 ટોચ
15 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી મકર 01/24/2020 04/28/2022
18 નાની પનોતી મકર 07/13/2022 01/17/2023
19 નાની પનોતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029
20 નાની પનોતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032
21 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 વધતું
22 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 વધતું
23 સાડાસાતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041 ટોચ
24 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 વધતું
25 સાડાસાતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043 ટોચ
26 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 ગોઠવણ
27 સાડાસાતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044 ટોચ
28 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મકર 03/07/2049 07/09/2049
30 નાની પનોતી મકર 12/04/2049 02/24/2052
31 નાની પનોતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061
32 નાની પનોતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062
33 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 વધતું
34 સાડાસાતી તુલા 11/05/2070 02/05/2073 ટોચ
35 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી તુલા 03/31/2073 10/23/2073 ટોચ
37 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 ગોઠવણ
38 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 ગોઠવણ
39 નાની પનોતી મકર 01/15/2079 04/11/2081
40 નાની પનોતી મકર 08/03/2081 01/06/2082
41 નાની પનોતી વૃષભ 07/18/2088 10/30/2088
42 નાની પનોતી વૃષભ 04/06/2089 09/18/2090
43 નાની પનોતી વૃષભ 10/25/2090 05/20/2091
44 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 વધતું
45 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 વધતું
46 સાડાસાતી તુલા 12/26/2099 03/17/2100 ટોચ
47 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, રોજર ફેડરર may face problems created by રોજર ફેડરર's hidden enemies. Relationship with રોજર ફેડરર's colleagues will not good enough and they will create problems in રોજર ફેડરર's work environment. રોજર ફેડરર may also face challenges on રોજર ફેડરર's domestic front. This may create pressure and tension. રોજર ફેડરર needs to exercise control over રોજર ફેડરર's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally રોજર ફેડરર will get results eventually, so be patient and wait for રોજર ફેડરર's turn. Take this period as learning period, put રોજર ફેડરર's hard work and things will fall in place. રોજર ફેડરર advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. રોજર ફેડરર will find it difficult to achieve success in this period. રોજર ફેડરર may not get results of રોજર ફેડરર's hard work and feel restricted. રોજર ફેડરર's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, રોજર ફેડરર should start exercising and taking care of રોજર ફેડરર's health, otherwise રોજર ફેડરર can be caught by chronic diseases. રોજર ફેડરર may suffer from depression, unknown fear or phobia. રોજર ફેડરર's will lack clarity in thinking, action, and decision making. રોજર ફેડરર will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail રોજર ફેડરર out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. રોજર ફેડરર will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and રોજર ફેડરર need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. રોજર ફેડરર may be pessimistic in thinking, રોજર ફેડરર is advised to deal with matters enthusiastically. રોજર ફેડરર will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, રોજર ફેડરર need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and રોજર ફેડરર's drinking habits to keep Saturn happy. રોજર ફેડરર will be able to sail through this period by intelligently handling રોજર ફેડરર's domestic and financial matters.