દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

Rupini શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ Rupini
જન્મ તારીખ 4 : 11 : 1959 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ સ્ત્રી તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ ધન નક્ષત મૂળ
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 ટોચ
2 સાડાસાતી મકર 02/02/1961 09/17/1961 ગોઠવણ
3 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 ટોચ
4 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 ગોઠવણ
5 નાની પનોતી મીન 04/09/1966 11/02/1966
6 નાની પનોતી મીન 12/20/1966 06/16/1968
7 નાની પનોતી મીન 09/28/1968 03/07/1969
8 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
9 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 વધતું
10 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 વધતું
11 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ટોચ
12 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ગોઠવણ
13 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ટોચ
14 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ગોઠવણ
15 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ગોઠવણ
16 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
17 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
18 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
19 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
20 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
21 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
22 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
23 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
24 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
25 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
27 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
28 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
29 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
30 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું
31 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046 વધતું
32 સાડાસાતી ધન 12/08/2046 03/06/2049 ટોચ
33 સાડાસાતી મકર 03/07/2049 07/09/2049 ગોઠવણ
34 સાડાસાતી ધન 07/10/2049 12/03/2049 ટોચ
35 સાડાસાતી મકર 12/04/2049 02/24/2052 ગોઠવણ
36 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
37 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
38 નાની પનોતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064
39 નાની પનોતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065
40 નાની પનોતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066
41 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073 વધતું
42 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076 વધતું
43 સાડાસાતી ધન 01/17/2076 07/10/2076 ટોચ
44 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076 વધતું
45 સાડાસાતી ધન 10/12/2076 01/14/2079 ટોચ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, Rupini may face problems created by Rupini's hidden enemies. Relationship with Rupini's colleagues will not good enough and they will create problems in Rupini's work environment. Rupini may also face challenges on Rupini's domestic front. This may create pressure and tension. Rupini needs to exercise control over Rupini's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally Rupini will get results eventually, so be patient and wait for Rupini's turn. Take this period as learning period, put Rupini's hard work and things will fall in place. Rupini advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. Rupini will find it difficult to achieve success in this period. Rupini may not get results of Rupini's hard work and feel restricted. Rupini's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, Rupini should start exercising and taking care of Rupini's health, otherwise Rupini can be caught by chronic diseases. Rupini may suffer from depression, unknown fear or phobia. Rupini's will lack clarity in thinking, action, and decision making. Rupini will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail Rupini out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. Rupini will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and Rupini need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. Rupini may be pessimistic in thinking, Rupini is advised to deal with matters enthusiastically. Rupini will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, Rupini need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and Rupini's drinking habits to keep Saturn happy. Rupini will be able to sail through this period by intelligently handling Rupini's domestic and financial matters.