દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ
જન્મ તારીખ 4 : 6 : 1946 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Konetammapeta, Nellore
જાતિ પુરુષ તિથી ષષ્ટિ (છઠ્ઠ)
રાશિ કર્ક નક્ષત આશ્લેષા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી મિથુન 12/22/1945 06/08/1946 વધતું
2 સાડાસાતી કર્ક 06/09/1946 07/26/1948 ટોચ
3 સાડાસાતી સિંહ 07/27/1948 09/19/1950 ગોઠવણ
4 નાની પનોતી તુલા 11/26/1952 04/23/1953
5 નાની પનોતી તુલા 08/21/1953 11/11/1955
6 નાની પનોતી કુંભ 01/28/1964 04/08/1966
7 નાની પનોતી કુંભ 11/03/1966 12/19/1966
8 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 વધતું
9 સાડાસાતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977 ટોચ
10 સાડાસાતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979 ગોઠવણ
11 સાડાસાતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980 ગોઠવણ
12 નાની પનોતી તુલા 10/06/1982 12/20/1984
13 નાની પનોતી તુલા 06/01/1985 09/16/1985
14 નાની પનોતી કુંભ 03/06/1993 10/15/1993
15 નાની પનોતી કુંભ 11/10/1993 06/01/1995
16 નાની પનોતી કુંભ 08/10/1995 02/16/1996
17 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 વધતું
18 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 વધતું
19 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 ટોચ
20 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 વધતું
21 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 ટોચ
22 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ગોઠવણ
23 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 ટોચ
24 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ગોઠવણ
25 નાની પનોતી તુલા 11/15/2011 05/15/2012
26 નાની પનોતી તુલા 08/04/2012 11/02/2014
27 નાની પનોતી કુંભ 04/29/2022 07/12/2022
28 નાની પનોતી કુંભ 01/18/2023 03/29/2025
29 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 વધતું
30 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 ટોચ
31 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ગોઠવણ
32 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ગોઠવણ
33 નાની પનોતી તુલા 01/28/2041 02/05/2041
34 નાની પનોતી તુલા 09/26/2041 12/11/2043
35 નાની પનોતી તુલા 06/23/2044 08/29/2044
36 નાની પનોતી કુંભ 02/25/2052 05/14/2054
37 નાની પનોતી કુંભ 09/02/2054 02/05/2055
38 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 વધતું
39 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 વધતું
40 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 ટોચ
41 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 વધતું
42 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 ટોચ
43 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ગોઠવણ

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ may face problems created by એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's hidden enemies. Relationship with એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's colleagues will not good enough and they will create problems in એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's work environment. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ may also face challenges on એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's domestic front. This may create pressure and tension. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ needs to exercise control over એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ will get results eventually, so be patient and wait for એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's turn. Take this period as learning period, put એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's hard work and things will fall in place. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ will find it difficult to achieve success in this period. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ may not get results of એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's hard work and feel restricted. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ should start exercising and taking care of એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's health, otherwise એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ can be caught by chronic diseases. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ may suffer from depression, unknown fear or phobia. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's will lack clarity in thinking, action, and decision making. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ may be pessimistic in thinking, એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ is advised to deal with matters enthusiastically. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's drinking habits to keep Saturn happy. એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ will be able to sail through this period by intelligently handling એસ. પી. બાલાસુબ્રહમનયમ's domestic and financial matters.