દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

સલિલ ચૌધરી શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ સલિલ ચૌધરી
જન્મ તારીખ 19 : 11 : 1925 જન્મ સમય 23 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Asaam
જાતિ પુરુષ તિથી ચતુર્થી (ચોથ)
રાશિ ધન નક્ષત પૂર્વાષાઢા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 01/01/1926 05/13/1926 વધતું
2 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/30/1926 12/24/1928 વધતું
3 સાડાસાતી ધન 12/25/1928 04/11/1931 ટોચ
4 સાડાસાતી મકર 04/12/1931 05/25/1931 ગોઠવણ
5 સાડાસાતી ધન 05/26/1931 12/24/1931 ટોચ
6 સાડાસાતી મકર 12/25/1931 03/15/1934 ગોઠવણ
7 સાડાસાતી મકર 09/14/1934 12/07/1934 ગોઠવણ
8 નાની પનોતી મીન 02/26/1937 04/27/1939
9 નાની પનોતી કર્ક 09/23/1945 12/21/1945
10 નાની પનોતી કર્ક 06/09/1946 07/26/1948
11 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/12/1955 02/07/1958 વધતું
12 સાડાસાતી ધન 02/08/1958 06/01/1958 ટોચ
13 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/02/1958 11/07/1958 વધતું
14 સાડાસાતી ધન 11/08/1958 02/01/1961 ટોચ
15 સાડાસાતી મકર 02/02/1961 09/17/1961 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી ધન 09/18/1961 10/07/1961 ટોચ
17 સાડાસાતી મકર 10/08/1961 01/27/1964 ગોઠવણ
18 નાની પનોતી મીન 04/09/1966 11/02/1966
19 નાની પનોતી મીન 12/20/1966 06/16/1968
20 નાની પનોતી મીન 09/28/1968 03/07/1969
21 નાની પનોતી કર્ક 07/24/1975 09/06/1977
22 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/21/1984 05/31/1985 વધતું
23 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 09/17/1985 12/16/1987 વધતું
24 સાડાસાતી ધન 12/17/1987 03/20/1990 ટોચ
25 સાડાસાતી મકર 03/21/1990 06/20/1990 ગોઠવણ
26 સાડાસાતી ધન 06/21/1990 12/14/1990 ટોચ
27 સાડાસાતી મકર 12/15/1990 03/05/1993 ગોઠવણ
28 સાડાસાતી મકર 10/16/1993 11/09/1993 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી મીન 06/02/1995 08/09/1995
30 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
31 નાની પનોતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005
32 નાની પનોતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006
33 નાની પનોતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007
34 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017 વધતું
35 સાડાસાતી ધન 01/27/2017 06/20/2017 ટોચ
36 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017 વધતું
37 સાડાસાતી ધન 10/27/2017 01/23/2020 ટોચ
38 સાડાસાતી મકર 01/24/2020 04/28/2022 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી મકર 07/13/2022 01/17/2023 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
41 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
42 નાની પનોતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036
43 સાડાસાતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044 વધતું

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, સલિલ ચૌધરી may face problems created by સલિલ ચૌધરી's hidden enemies. Relationship with સલિલ ચૌધરી's colleagues will not good enough and they will create problems in સલિલ ચૌધરી's work environment. સલિલ ચૌધરી may also face challenges on સલિલ ચૌધરી's domestic front. This may create pressure and tension. સલિલ ચૌધરી needs to exercise control over સલિલ ચૌધરી's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally સલિલ ચૌધરી will get results eventually, so be patient and wait for સલિલ ચૌધરી's turn. Take this period as learning period, put સલિલ ચૌધરી's hard work and things will fall in place. સલિલ ચૌધરી advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. સલિલ ચૌધરી will find it difficult to achieve success in this period. સલિલ ચૌધરી may not get results of સલિલ ચૌધરી's hard work and feel restricted. સલિલ ચૌધરી's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, સલિલ ચૌધરી should start exercising and taking care of સલિલ ચૌધરી's health, otherwise સલિલ ચૌધરી can be caught by chronic diseases. સલિલ ચૌધરી may suffer from depression, unknown fear or phobia. સલિલ ચૌધરી's will lack clarity in thinking, action, and decision making. સલિલ ચૌધરી will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail સલિલ ચૌધરી out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. સલિલ ચૌધરી will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and સલિલ ચૌધરી need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. સલિલ ચૌધરી may be pessimistic in thinking, સલિલ ચૌધરી is advised to deal with matters enthusiastically. સલિલ ચૌધરી will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, સલિલ ચૌધરી need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and સલિલ ચૌધરી's drinking habits to keep Saturn happy. સલિલ ચૌધરી will be able to sail through this period by intelligently handling સલિલ ચૌધરી's domestic and financial matters.