દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

સારાહ બ્રાઇટમેન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ સારાહ બ્રાઇટમેન
જન્મ તારીખ 14 : 8 : 1960 જન્મ સમય 12 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Berkhamsted
જાતિ સ્ત્રી તિથી અષ્ટમી (આઠમ)
રાશિ વૃષભ નક્ષત કૃતિકા
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી ધન 11/08/1958 02/01/1961
2 નાની પનોતી ધન 09/18/1961 10/07/1961
3 સાડાસાતી મેષ 06/17/1968 09/27/1968 વધતું
4 સાડાસાતી મેષ 03/08/1969 04/27/1971 વધતું
5 સાડાસાતી વૃષભ 04/28/1971 06/10/1973 ટોચ
6 સાડાસાતી મિથુન 06/11/1973 07/23/1975 ગોઠવણ
7 નાની પનોતી સિંહ 09/07/1977 11/03/1979
8 નાની પનોતી સિંહ 03/15/1980 07/26/1980
9 નાની પનોતી ધન 12/17/1987 03/20/1990
10 નાની પનોતી ધન 06/21/1990 12/14/1990
11 સાડાસાતી મેષ 04/18/1998 06/06/2000 વધતું
12 સાડાસાતી વૃષભ 06/07/2000 07/22/2002 ટોચ
13 સાડાસાતી મિથુન 07/23/2002 01/08/2003 ગોઠવણ
14 સાડાસાતી વૃષભ 01/09/2003 04/07/2003 ટોચ
15 સાડાસાતી મિથુન 04/08/2003 09/05/2004 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી મિથુન 01/14/2005 05/25/2005 ગોઠવણ
17 નાની પનોતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007
18 નાની પનોતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009
19 નાની પનોતી ધન 01/27/2017 06/20/2017
20 નાની પનોતી ધન 10/27/2017 01/23/2020
21 સાડાસાતી મેષ 06/03/2027 10/19/2027 વધતું
22 સાડાસાતી મેષ 02/24/2028 08/07/2029 વધતું
23 સાડાસાતી વૃષભ 08/08/2029 10/05/2029 ટોચ
24 સાડાસાતી મેષ 10/06/2029 04/16/2030 વધતું
25 સાડાસાતી વૃષભ 04/17/2030 05/30/2032 ટોચ
26 સાડાસાતી મિથુન 05/31/2032 07/12/2034 ગોઠવણ
27 નાની પનોતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038
28 નાની પનોતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039
29 નાની પનોતી ધન 12/08/2046 03/06/2049
30 નાની પનોતી ધન 07/10/2049 12/03/2049
31 સાડાસાતી મેષ 04/07/2057 05/27/2059 વધતું
32 સાડાસાતી વૃષભ 05/28/2059 07/10/2061 ટોચ
33 સાડાસાતી મિથુન 07/11/2061 02/13/2062 ગોઠવણ
34 સાડાસાતી વૃષભ 02/14/2062 03/06/2062 ટોચ
35 સાડાસાતી મિથુન 03/07/2062 08/23/2063 ગોઠવણ
36 સાડાસાતી મિથુન 02/06/2064 05/09/2064 ગોઠવણ
37 નાની પનોતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066
38 નાની પનોતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068
39 નાની પનોતી ધન 01/17/2076 07/10/2076
40 નાની પનોતી ધન 10/12/2076 01/14/2079

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, સારાહ બ્રાઇટમેન may face problems created by સારાહ બ્રાઇટમેન's hidden enemies. Relationship with સારાહ બ્રાઇટમેન's colleagues will not good enough and they will create problems in સારાહ બ્રાઇટમેન's work environment. સારાહ બ્રાઇટમેન may also face challenges on સારાહ બ્રાઇટમેન's domestic front. This may create pressure and tension. સારાહ બ્રાઇટમેન needs to exercise control over સારાહ બ્રાઇટમેન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally સારાહ બ્રાઇટમેન will get results eventually, so be patient and wait for સારાહ બ્રાઇટમેન's turn. Take this period as learning period, put સારાહ બ્રાઇટમેન's hard work and things will fall in place. સારાહ બ્રાઇટમેન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. સારાહ બ્રાઇટમેન will find it difficult to achieve success in this period. સારાહ બ્રાઇટમેન may not get results of સારાહ બ્રાઇટમેન's hard work and feel restricted. સારાહ બ્રાઇટમેન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, સારાહ બ્રાઇટમેન should start exercising and taking care of સારાહ બ્રાઇટમેન's health, otherwise સારાહ બ્રાઇટમેન can be caught by chronic diseases. સારાહ બ્રાઇટમેન may suffer from depression, unknown fear or phobia. સારાહ બ્રાઇટમેન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. સારાહ બ્રાઇટમેન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail સારાહ બ્રાઇટમેન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. સારાહ બ્રાઇટમેન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and સારાહ બ્રાઇટમેન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. સારાહ બ્રાઇટમેન may be pessimistic in thinking, સારાહ બ્રાઇટમેન is advised to deal with matters enthusiastically. સારાહ બ્રાઇટમેન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, સારાહ બ્રાઇટમેન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and સારાહ બ્રાઇટમેન's drinking habits to keep Saturn happy. સારાહ બ્રાઇટમેન will be able to sail through this period by intelligently handling સારાહ બ્રાઇટમેન's domestic and financial matters.