દ્વારા સેલિબ્રિટી રાશિફળ શોધો

સરફરાઝ ખાન શનિ સાડાસાતી રિપોર્ટ

નામ સરફરાઝ ખાન
જન્મ તારીખ 27 : 10 : 1997 જન્મ સમય 0 : 0 : 0
જન્મનું સ્થળ Mumbai
જાતિ પુરુષ તિથી એકાદશી (અગિયારસ)
રાશિ સિંહ નક્ષત પૂર્વ ફાલ્ગુની
અ. નં. સાડાસાતી/ પનોતી શનિ રાશિ આરંભ તારીખ સમાપ્તિ તારીખ તબક્કો
1 નાની પનોતી મીન 02/17/1996 04/17/1998
2 સાડાસાતી કર્ક 09/06/2004 01/13/2005 વધતું
3 સાડાસાતી કર્ક 05/26/2005 10/31/2006 વધતું
4 સાડાસાતી સિંહ 11/01/2006 01/10/2007 ટોચ
5 સાડાસાતી કર્ક 01/11/2007 07/15/2007 વધતું
6 સાડાસાતી સિંહ 07/16/2007 09/09/2009 ટોચ
7 સાડાસાતી કન્યા 09/10/2009 11/14/2011 ગોઠવણ
8 સાડાસાતી કન્યા 05/16/2012 08/03/2012 ગોઠવણ
9 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 11/03/2014 01/26/2017
10 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 06/21/2017 10/26/2017
11 નાની પનોતી મીન 03/30/2025 06/02/2027
12 નાની પનોતી મીન 10/20/2027 02/23/2028
13 સાડાસાતી કર્ક 07/13/2034 08/27/2036 વધતું
14 સાડાસાતી સિંહ 08/28/2036 10/22/2038 ટોચ
15 સાડાસાતી કન્યા 10/23/2038 04/05/2039 ગોઠવણ
16 સાડાસાતી સિંહ 04/06/2039 07/12/2039 ટોચ
17 સાડાસાતી કન્યા 07/13/2039 01/27/2041 ગોઠવણ
18 સાડાસાતી કન્યા 02/06/2041 09/25/2041 ગોઠવણ
19 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/12/2043 06/22/2044
20 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 08/30/2044 12/07/2046
21 નાની પનોતી મીન 05/15/2054 09/01/2054
22 નાની પનોતી મીન 02/06/2055 04/06/2057
23 સાડાસાતી કર્ક 08/24/2063 02/05/2064 વધતું
24 સાડાસાતી કર્ક 05/10/2064 10/12/2065 વધતું
25 સાડાસાતી સિંહ 10/13/2065 02/03/2066 ટોચ
26 સાડાસાતી કર્ક 02/04/2066 07/02/2066 વધતું
27 સાડાસાતી સિંહ 07/03/2066 08/29/2068 ટોચ
28 સાડાસાતી કન્યા 08/30/2068 11/04/2070 ગોઠવણ
29 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 02/06/2073 03/30/2073
30 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 10/24/2073 01/16/2076
31 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 07/11/2076 10/11/2076
32 નાની પનોતી મીન 03/20/2084 05/21/2086
33 નાની પનોતી મીન 11/10/2086 02/07/2087
34 સાડાસાતી કર્ક 07/03/2093 08/18/2095 વધતું
35 સાડાસાતી સિંહ 08/19/2095 10/11/2097 ટોચ
36 સાડાસાતી કન્યા 10/12/2097 05/02/2098 ગોઠવણ
37 સાડાસાતી સિંહ 05/03/2098 06/19/2098 ટોચ
38 સાડાસાતી કન્યા 06/20/2098 12/25/2099 ગોઠવણ
39 સાડાસાતી કન્યા 03/18/2100 09/16/2100 ગોઠવણ
40 નાની પનોતી વૃશ્ચિક 12/03/2102 11/29/2105
41 નાની પનોતી મીન 05/03/2113 09/21/2113
42 નાની પનોતી મીન 01/26/2114 03/29/2116

શનિ સાડાસાતી: વધતું તબક્કો

This is starting period of Shani's Sade Sati. In this period Saturn will be transiting in 12th house from the Moon. It generally indicates financial loss, problems by hidden enemies, aimless travel, disputes, and poverty. During this period, સરફરાઝ ખાન may face problems created by સરફરાઝ ખાન's hidden enemies. Relationship with સરફરાઝ ખાન's colleagues will not good enough and they will create problems in સરફરાઝ ખાન's work environment. સરફરાઝ ખાન may also face challenges on સરફરાઝ ખાન's domestic front. This may create pressure and tension. સરફરાઝ ખાન needs to exercise control over સરફરાઝ ખાન's spending otherwise it be lead to bigger financial problems. Long distance travels may not be fruitful during this period. Saturn's nature is of delay and dejection, but generally સરફરાઝ ખાન will get results eventually, so be patient and wait for સરફરાઝ ખાન's turn. Take this period as learning period, put સરફરાઝ ખાન's hard work and things will fall in place. સરફરાઝ ખાન advised not to take high risks in business matters in this period.

શનિ સાડાસાતી: ટોચ તબક્કો

This is the peak of Shani's Sade Sati. Generally this phase of Saturn is the most difficult one. Saturn transiting over natal Moon indicates health problems, character assassination, problems in relationship, mental afflictions, and sorrows. સરફરાઝ ખાન will find it difficult to achieve success in this period. સરફરાઝ ખાન may not get results of સરફરાઝ ખાન's hard work and feel restricted. સરફરાઝ ખાન's constitution and immune system will not be strong. As first house is the house of health, સરફરાઝ ખાન should start exercising and taking care of સરફરાઝ ખાન's health, otherwise સરફરાઝ ખાન can be caught by chronic diseases. સરફરાઝ ખાન may suffer from depression, unknown fear or phobia. સરફરાઝ ખાન's will lack clarity in thinking, action, and decision making. સરફરાઝ ખાન will be spiritually inclined and will be attracted by intricacies of nature. Acceptance and doing basics right will sail સરફરાઝ ખાન out of this period.

શનિ સાડાસાતી: ગોઠવણ તબક્કો

This is 'setting' period of Shani's Sade Sati. Saturn will be transiting in the 2nd house from the natal Moon, which indicates difficulty on financial and domestic front. સરફરાઝ ખાન will start feeling slight relief after having two difficult phases of Sade Sati. Still, misunderstandings and financial stress can be seen during this period. Expenses may keep soaring high and સરફરાઝ ખાન need to continue exercising control. Sudden financial losses and fear of theft is also a possibility. સરફરાઝ ખાન may be pessimistic in thinking, સરફરાઝ ખાન is advised to deal with matters enthusiastically. સરફરાઝ ખાન will require paying good attention to family and personal front, otherwise those can also lead to a bigger problem. For students, education may be slightly affected and they will have to work harder to hold on to their existing level. Results will be slow and almost always with the delay. This is a period which indicates danger and apart from other things, સરફરાઝ ખાન need to be careful while driving. If possible, stay away from non-veg and સરફરાઝ ખાન's drinking habits to keep Saturn happy. સરફરાઝ ખાન will be able to sail through this period by intelligently handling સરફરાઝ ખાન's domestic and financial matters.